Sökning: "ideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 759 uppsatser innehållade ordet ideologi.

 1. 1. Kan Keene, Lindgren & Trenter bidra till lösningar på värdegrundsarbetets gåtor? : En studie om tre barndeckares didaktiska potential för svenskämnets värdegrundsarbete i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tove Johansson; Sofia Lingersjö; [2023]
  Nyckelord :Värdegrundsarbete; skönlitteratur; barndeckare; undervisning; etik och moral; maktrelationer; explicit och implicit ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka tre skönlitterära verk inom barndeckargenren och dess potential inom ett didaktiskt värdegrundsarbete inom svenskämnet. Undersökningen inriktar sig på elever i årskurs 4–6. LÄS MER

 2. 2. "Särskilt sådana som ändå ska utvisas" : En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons sommartal i Almedalen 2022.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Olsson; Ellen Härgestam; [2023]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; CDA; Discourse Historical Approach; DHA; Sverigedemokraterna; Jimmie Åkesson; Almedalen; The Other; othering; discursive constructions; Kritisk diskursanalys; CDA; DHA; Discourse Historical Approach; Sverigedemokraterna; Jimmie Åkesson; Almedalen; Den Andre; andrafiering; diskursiva konstruktioner;

  Sammanfattning : This study explores the discursive constructions of a right-wing populist politician, especially examining the discursive constructions of immigrants. The study focuses on Sverigedemokraterna, examining the party leader Jimmie Åkesson, during a speech in Almedalsveckan 2022. LÄS MER

 3. 3. Sverigedemokraterna - Radikala högerpopulister? : En innehållsanalys av Sverigedemokraternas principprogram 1996–2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Elin Eklund; [2023]
  Nyckelord :The Sweden Democrats; radical right-wing populism; qualitative content analysis; party program; nationalism; conservatism; authority; radicality; populism; immigration; political sociology; Sverigedemokraterna; radikal högerpopulism; kvalitativ innehållsanalys; principprogram; nationalism; konservatism; auktoritet; radikalitet; populism; invandring; politisk sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka innehållet i Sverigedemokraternas principprogram för att skapa en förståelse för inslag av radikal högerpopulism i partiets politiska ideologi, så som den kommer till uttryck i dessa texter. Forskningsfrågans relevans grundar sig i den splittring som identifierats bland forskare som sysslar med Sverigedemokraternas politiska ideologi och hur den bör definieras. LÄS MER

 4. 4. Investering och språkinlärning i ett it-baserat flexibelt sfi-klassrum

  Master-uppsats,

  Författare :Maria Wadenius; [2022-10-25]
  Nyckelord :sfi; investering; agens; identitet; kapital; ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur globaliseringen och Internet har påverkat investering och agens i språkinlärningen hos några sfi-elever i en speciell lärandeform på Komvux. Eleverna studerar sfi i en flexibel, it-baserad grupp, kallad kombi. LÄS MER

 5. 5. Sovjetunionens politiska parker : en fallstudie om parker med politiska syften enligt de sovjetiska socialistiska samhällsidealen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Andersson; [2022]
  Nyckelord :Sovjetiska parker; landskapsarkitektur i Sovjetunionen; politisk landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : This paper aim to discuss the relation between the landscape architecture in parks and the politics and ideology of the Soviet union. Firstly, a background about the landscape architecture and architecture history of Russia is given, together with some important styles and expressions particularly connected to that time. LÄS MER