Sökning: "ideologikritisk analys metod"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden ideologikritisk analys metod.

 1. 1. Spelfilm - nytta eller nöje? : – En studie om hur gymnasielärare använder och ser på spelfilm som ett pedagogiskt medel i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Patrik Gauria; [2021]
  Nyckelord :Spelfilm; Pedagogiskt medel; Svenskundervisningen; Det vidgade textbegreppet; Gymnasielärare;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka vilken inställning fyra gymnasielärare i svenska har till spelfilm. Vidare ämnar arbetet beskriva hur och varför gymnasielärarna använder spelfilm som ett pedagogiskt verktyg i svenskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. "Jamen, kyrkklockor då?!" : En ideologikritisk analys av debatten om böneutrop på lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karolin Fridell; [2021]
  Nyckelord :debatt; islam; integration; böneutrop; assimilation; politik;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ undersökning om debatten om böneutrop med fokus på hur den tar sig uttryck i en lokalpolitisk debatt. Syftet med studien är att med hjälp av ideologikritisk analys (även kallad kritisk analys) genomföra en djupgående analys av debatten om böneutrop på lokal nivå. LÄS MER

 3. 3. "Spara på dom djävla flingorna åt Hitler ifall han skulle komma tillbaka!" : En ideologikritisk analys av serieromanen Maus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Mattias Almstedt; Gabriella Gren; [2019]
  Nyckelord :Uttrycksformer; serieroman;

  Sammanfattning : Bakgrund. I årskurserna 7–9 ska eleverna arbeta med olika texter samt olika estetiska uttrycksformer. I detta examensarbete ska en serieroman analyseras utifrån Kukkonens (2013) analysverktyg med ett ideologikritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Tankefigurer som framställs i media om Strömsunds kommun : En ideologikritisk textanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Holter; [2014]
  Nyckelord :Tankefigurer; Strömsund; Kvalitativ textanalys; Idé och ideologianalys; landsbygdskommun;

  Sammanfattning : Titel: Tankefigurer som framställs i media om Strömsunds kommun – En ideologikritisk textanalys Nivå: C-uppsats i Medie-och kommunikationsvetenskap, 15 högskolepoäng Författare: Emelie Holter Handledare: Eva Åsén Ekstrand Examinator: Mathias Sylwan Syfte: Avflyttningsproblemet i Strömsunds kommun är stort och det är viktigt att vända denna negativa befolkningstrend för att kommunen ska kunna överleva. Med detta som bakgrund är det intressant att undersöka vilka tankefigurer Östersunds-Posten och Länstidningen Östersund framställer och presenterar av Strömsunds kommun. LÄS MER

 5. 5. Att fostra för effektivitet : en kritisk analys av den nya gymnasieskolans politiska underlag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Lina Sandgren; [2011]
  Nyckelord :gymnasieskola; kunskapsideal; demokrati; målrationalitet; effektivisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utröna vilka värden som präglar den kunskaps- och samhällssyn som ligger till grund för den nya gymnasieskolan och vad dessa går att härleda till, samt diskutera vilka konsekvenser detta kan tänkas få ur ett vidare demokratiskt perspektiv. Studien använder sig av en kvalitativ ideologikritisk metod, och finner sin teoretiska ansats i kritisk teori och Frankfurtskolans tankar kring det senmoderna samhällets möjligheter och begränsningar. LÄS MER