Sökning: "ideologikritisk analys metod"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ideologikritisk analys metod.

 1. 1. Tankefigurer som framställs i media om Strömsunds kommun : En ideologikritisk textanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Holter; [2014]
  Nyckelord :Tankefigurer; Strömsund; Kvalitativ textanalys; Idé och ideologianalys; landsbygdskommun;

  Sammanfattning : Titel: Tankefigurer som framställs i media om Strömsunds kommun – En ideologikritisk textanalysNivå: C-uppsats i Medie-och kommunikationsvetenskap, 15 högskolepoängFörfattare: Emelie HolterHandledare: Eva Åsén EkstrandExaminator: Mathias SylwanSyfte: Avflyttningsproblemet i Strömsunds kommun är stort och det är viktigt att vända denna negativa befolkningstrend för att kommunen ska kunna överleva. Med detta som bakgrund är det intressant att undersöka vilka tankefigurer Östersunds-Posten och Länstidningen Östersund framställer och presenterar av Strömsunds kommun. LÄS MER

 2. 2. Att fostra för effektivitet : en kritisk analys av den nya gymnasieskolans politiska underlag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Lina Sandgren; [2011]
  Nyckelord :gymnasieskola; kunskapsideal; demokrati; målrationalitet; effektivisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utröna vilka värden som präglar den kunskaps- och samhällssyn som ligger till grund för den nya gymnasieskolan och vad dessa går att härleda till, samt diskutera vilka konsekvenser detta kan tänkas få ur ett vidare demokratiskt perspektiv. Studien använder sig av en kvalitativ ideologikritisk metod, och finner sin teoretiska ansats i kritisk teori och Frankfurtskolans tankar kring det senmoderna samhällets möjligheter och begränsningar. LÄS MER

 3. 3. Bilden i drogundervisningen. En studie av läromedels bildanvändande inom ANTD-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mathias Nihlén; Clara Magdesjö; [2009]
  Nyckelord :ANTD; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur man använder bilder i läromedel inom området ANTD; alkohol, narkotika, tobak och doping. Detta görs genom att studera tio olika bilder från fem olika läromedel för grundskolan senare år samt för gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Jämställdheten ställd inför verkligheten: en feministisk analys av den svenska jämställdhetsideologin utifrån exemplet skatteavdrag för hushållstjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristin Linderoth; [2008]
  Nyckelord :Materialistisk feminism; intersektionalitet; ideologikritik; jämställdhet; hushållstjänster; Gender studies; Genusvetenskap; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Frågan om skatteavdrag för hushållsnära tjänster har under två decennier debatterats i Sverige. År 2007 genomförde den nytillträdda borgerliga regeringen en sådan reform, delvis med argumentationen att det skulle leda till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. LÄS MER