Sökning: "ideologikritisk litteraturanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ideologikritisk litteraturanalys.

  1. 1. Knut Torings värld - En ideologikritisk analys av Vilhelm Mobergs Sänkt sedebetyg

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Anders Böttinger; [2008]
    Nyckelord :General and comparative literature; Knut; Toring; litteraturanalys; ideologikritik; Sänkt Sedebetyg; Vilhelm; Moberg; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Uppsatsen studerar Vilhelm Mobergs ?Sänkt sedebetyg? ur ett ideologikritiskt perspektiv. Samhället och ?andan? (ideologin) i romanens berättelsevärld beskrivs och ställs mot huvudkaraktärens syn på den (ideologikritik). Syftet är att hitta ett nytt sätt att betrakta och angripa en så relativt välstuderad roman som ?Sänkt sedebetyg?.. LÄS MER