Sökning: "idiom"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet idiom.

 1. 1. Att översätta kinesiska idiom i Camel Xiangzi : En komparativ analys av två engelska översättningar och deras strategier att översätta kinesiska idiom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Caroline Forsgren; [2021]
  Nyckelord :Kinesiska idiom; översättning; strategier; Lao She; Camel Xiangzi; Shi Xiaojing; Howard Goldblatt; chengyu;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur två översättare har tolkat och översatt de kinesiska idiom som förekommer i verket Camel Xiangzi skriven av Lao She. Den ena översättningen utfördes av Shi Xiaojing år 1981 och den andra översättningen av Howard Goldblatt år 2010. LÄS MER

 2. 2. "Det kommer inte på en dans på rosen" : Ungdomars användning av idiom i nationella prov i skolämnena svenska som andraspråk och svenska

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elisa Pitkälä; [2021]
  Nyckelord :bildlig betydelse; elevtexter; idiom; nationella prov; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Idiom hör till det svåraste att lära sig i ett språk. Tidigare forskning visar att andraspråksinlärare har svårare att producera idiom än modersmålstalare. LÄS MER

 3. 3. Trees that Grow in the Paragon Compiler A Step Towards Modularity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :John Andersson; Anders Berggren Sjöblom; Anders Bäckelie; Johannes Ljung Ekeroth; Lukas Skystedt; Lina Terner; [2020-10-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Paragon is a programming language that extends Java with statically checkedinformation flow control policies. Paragon’s compiler, which is written in Haskell,has a large type checker. Its current implementation is monolithic, making thecompiler challenging to develop. Paragon’s authors, Broberg et al. LÄS MER

 4. 4. Hålla huvudet kallt. Bildspråk och kulturella aspekter i ryska och svenska idiom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martina Brithell; [2020-09-02]
  Nyckelord :ryska; fraseologiska enheter; idiom; kroppsdelsidiom; somatisk fraseologi; fasta fraser; lexikaliserade fraser;

  Sammanfattning : Syftet med med uppsatsen var att utforska, beskriva och analysera idiom som innehåller huvud iryska och svenska utifrån deras bildspråk och kulturella aspekter. Idiomen definierades utifrånegenskaperna hög grad av idiomacitet, semantisk-syntaktisk stabilitet och att de var lexikaliserade. LÄS MER

 5. 5. Hur ska man förstå det här? - En systematisk forskningsöversikt om framgångsfaktorer i arbetet med elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Vinka Arancibia Duran; [2020-08-12]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; Språklig störning; språklig sårbarhet; language impairment; framgångsfaktorer; language disorder;

  Sammanfattning : Att ha språkstörning innebär att man har en funktionsnedsättning där hjärnan uppfattar språk och språkljud på ett annorlunda sätt (Hjärnfonden, 2020). Det är en svår process för personer med en språkstörning att lära sig nya ord och dess betydelse men även hur olika språkvariationer och dialekter, så kallade idiom och spoonerismer, vilket betyder att man kastar om språkljuden för att få nya betydelse på samma ord, påverkar ordkunskapen och orddörrådets utveckling. LÄS MER