Sökning: "idiom"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet idiom.

 1. 1. Att översätta kinesiska idiom i Camel Xiangzi : En komparativ analys av två engelska översättningar och deras strategier att översätta kinesiska idiom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Caroline Forsgren; [2021]
  Nyckelord :Kinesiska idiom; översättning; strategier; Lao She; Camel Xiangzi; Shi Xiaojing; Howard Goldblatt; chengyu;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur två översättare har tolkat och översatt de kinesiska idiom som förekommer i verket Camel Xiangzi skriven av Lao She. Den ena översättningen utfördes av Shi Xiaojing år 1981 och den andra översättningen av Howard Goldblatt år 2010. LÄS MER

 2. 2. Vägen från ilska till ansvar: : En översättning om självinsikt och förlåtelse med översättningsteoretisk kommentar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Pontus Sundquist; [2021]
  Nyckelord :Jesse Lee Peterson; From Rage to Responsibility; Benjamin Walter; “pure language”; insight; understanding; forgiveness; responsibility.; Jesse Lee Peterson; From Rage to Responsibility; Benjamin Walter; “det rena språket”; självinsikt; förståelse; förlåtelse; ansvar.;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats består av en egen översättning från engelska till svenska av första kapitlet från författaren Jesse Lee Petersons verk From Rage to Responsibility: Black Conservative Jesse Lee Peterson and America Today. Uppsatsen består dessutom av en källtextanalys samt översättningskommentarer som exemplifierar och diskuterar översättarens tillvägagångssätt i att åstadkomma en översättning som uppnår dess syfte. LÄS MER

 3. 3. The effects of intrinsic and extrinsic factors on students’ comprehension of idiomatic expressions in English as a second language

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fridur Rún Dungal; [2021]
  Nyckelord :Age; Context; Extra-curricular activity; Frequency; Idiom comprehension; SLA; Transparency;

  Sammanfattning : In the present investigation, 99 compulsory school students in Sweden were asked to define nine English idioms chosen for their variation in inherent transparency and frequency. The participants were divided into two groups, where Group 2 was provided with context of varying degrees of support, while Group 1 was not. LÄS MER

 4. 4. Graden av konventionalisering i andraspråkselevers användning av bildliga uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ghazal Alshehaby; [2021]
  Nyckelord :Flerordsenheter; fraseologi och flerspråkighet.;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks andraspråkselevers användning av bildspråk i den egna produktionen. Studien bygger på elevtextanalyser där texterna som analyseras är skrivna av arabisktalande andraspråkselever i kurs 1 och kurs 2 i svenska som andraspråk på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. "Det kommer inte på en dans på rosen" : Ungdomars användning av idiom i nationella prov i skolämnena svenska som andraspråk och svenska

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elisa Pitkälä; [2021]
  Nyckelord :bildlig betydelse; elevtexter; idiom; nationella prov; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Idiom hör till det svåraste att lära sig i ett språk. Tidigare forskning visar att andraspråksinlärare har svårare att producera idiom än modersmålstalare. LÄS MER