Sökning: "idrott i skolan genus"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden idrott i skolan genus.

 1. 1. Träning genom appar : En diskursanalys av normkonstruktion i träningsappar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emilia Johansson; Carl Norén; [2020]
  Nyckelord :Träningsappar; Diskursanalys; Idrott och hälsa; WPR; Foucault;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka hur normer och träning och kropp konstrueras i träningsappar och vilka normativa samhälleliga ideal som framträder. Frågeställningarna som undersökningen besvarade var:  Vilka representationer av genus synliggörs i materialet? Vilka krav på subjektets varande är kopplade till dessa representationer? På vilka sätt framställs material och miljöer?  Vilka representationer om kropp och träning lämnas oproblematiskt?” Metod Tre stycken träningsappar analyserades utifrån den metodologiska ansatsen diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Idrott och hälsa, ett ämne där könsmönster ifrågasätts? : En studie om idrottslärares tankar och upplevelser av att arbeta med frågor gällande stereotypa könsmönster.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; könsmönster; genus; undervisning; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka möjligheter som undervisning i skolämnet Idrott och hälsa ger för att arbeta med frågor om genus och stereotypa könsmönster. Utgångspunkten för denna studie är att skolan har i uppdrag att belysa frågor gällande könsmönster och jämställdhet (Skolverket.se). LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers upplevelser av Idrott & hälsa i skolan : En kvantitativ studie bland gymnasieelver

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karen Khndirian; [2019]
  Nyckelord :Idrott hälsa; skola; upplevelser; genus;

  Sammanfattning : Idrott & hälsa är ett speciellt ämne i skolan då lektionerna inte genomförs i ett traditionsenligt klassrum utan i olika miljöer både inomhus och utomhus. På senare år så har tiden för ämnet idrott & hälsa avtagit avsevärt i skolan. LÄS MER

 4. 4. Idrottslärares uppfattning om dans i skolan : Idrottslärares uppfattning om det centrala innehållet "rörlighet till musik samt dans"

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Gustaf Elgh; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; genus; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Dans ska enligt läroplanen ingå i ämnet Idrott och hälsa. Den enskilde läraren avgör hur och vad dansmomentet ska innehålla. Syftet med denna studie var att utforska idrottslärares arbete med dans i sin undervisning. En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät. LÄS MER

 5. 5. Idrottslärares syn på könsuppdelad idrottsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hampus Hansen; [2019]
  Nyckelord :genus; grundskola; idrottsundervisning; könsblandad; könsuppdelad; lärare; skola; skolverket; undervisning;

  Sammanfattning : Fram till Lgr 80 var idrottslektionerna fortfarande uppdelade mellan könen, men det har sedermera ändrats allt eftersom lagstiftningen förändrats och då med tanke på likvärdig utbildning är ett centralt begrepp inom skolan idag. Men i och med det numer är så att friskolor dyker upp så har denna förändring i vissa fall tagit ett steg tillbaka och det förekommer lektioner i ämnet idrott och hälsa där tjejer är för sig och killar för sig. LÄS MER