Sökning: "idrott normer"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden idrott normer.

 1. 1. Hur påverkas idrottsvarumärken av sponsoravtal med spelbolag? : En komparativ studie mellan Linköping HC och Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Michael Corsini; Charlie Edman; [2019]
  Nyckelord :brand; sponsorship; sports; gambling; Betsson; Bauhaus; Linkoping HC; Brynas IF; SHL; varumärke; sponsring; idrott; spelbolag; Betsson; Bauhaus; Linköping HC; Brynäs IF; SHL;

  Sammanfattning : Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. LÄS MER

 2. 2. Dolda budskap : en normkritisk granskning av läroböcker i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Sandberg; Elin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; läroboksanalys; diskursanalys; idrott och hälsa; normer; intersektionellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Läroböcker innehar idag en central roll i skolans undervisning. Vi menar att det därför är synnerligen viktigt att dessa granskas så att vi får kännedom om vilka normer och värderingar som förmedlas, samt hur de förhåller sig till det som skolans värdegrund förespråkar. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier sätter standarden för kropp och hälsa : En systematisk litteraturstudie om ungdomars engagemang i hälsorelaterat material på sociala medier och dess betydelse för lärare i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Sandstedt; Nawab Abidi; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; fitnesskultur; kropp; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Hur en människas yttre bör se ut styrs av rådande normer i samhället vilket skapar ideal som människor eftersträvar. Att vara hälsosam och ha ett attraktivt utseende är av vikt för ungdomar (Frisén & Hwang, 2017). Sökandet efter hälsa i relation till kropp och livsstil blir således väsentligt för dem. LÄS MER

 4. 4. Idrotts- och motionsanläggningar för alla! : En utredning av kommunernas möjlighet att planera för jämställd fysisk aktivitet med Järfälla kommun som fallstudie

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Erik Blomquist; [2019]
  Nyckelord :idrotts- och motionsanläggningar; fysisk aktivitet; idrott; motion; jämställdhet; Järfälla; kommunal planering;

  Sammanfattning : I Sverige ökar antalet människor med långvarigt stillasittande och många motionerar inte tillräckligt för att kompensera för sin fysiskt inaktiva vardag. Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Undervisningens likvärdighet i idrott och hälsa ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christoffer Jungbeck; [2019]
  Nyckelord :Genus; idrott och hälsa; Kön; Normer; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka huruvida undervisningen i idrott och hälsa på högstadiet möjliggör likvärdiga förutsättningar för pojkar och flickor att utvecklas och nå kunskapskraven. Undersökningens syfte grundar sig i det faktum att tidigare forskning bland annat pekar på att pojkarna verkar vara de som tar störst plats i idrottsundervisningen, har större möjlighet till inflytande på undervisningen, är mer positivt inställda till ämnet och därmed mer aktiva under lektionerna. LÄS MER