Sökning: "idrott och hälsa ergonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden idrott och hälsa ergonomi.

 1. 1. Elevers syn på ergonomi inom idrott och hälsa : En kvantitativ studie på gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Nilsson; Pontus Johansson; [2020]
  Nyckelord :förebygga arbetsrelaterade skador; livslångt lärande; utbildning; enkätundersökning; Skolverket;

  Sammanfattning : Förberedes elever i idrott och hälsa 1, som studerar yrkesförberedande eller studieförberedande program till ett livslångt lärande inom ergonomi med syfte att förebygga arbetsskador? Tidigare forskning poängterar ett samband mellan utbildning och ergonomi vilket kan förebygga arbetsskador. Skolinspektionens granskning beskriver hur ergonomiundervisning på gymnasieskolor är bristfällig, där eleverna inte ges möjlighet att utveckla ett sammanhang och helhetsperspektiv i deras framtida yrke. LÄS MER

 2. 2. Programinfärgning : ”Ger eleverna en förståelse för den verklighet de kommer ut till”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johan Johansson; [2018]
  Nyckelord :Ergonomi; idrott och hälsa; yrkesprogram;

  Sammanfattning : I Sverige idag är det stor andel människor som genom deras yrkesutövande har ont eller har andra besvär med kroppen. Den svenska gymnasieskolan består av tolv yrkesprogram vars syfte är att förbereda eleverna för yrkeslivet. LÄS MER

 3. 3. "Att kunna hälsa" En litteraturstudie om elever inom idrott och hälsas förståelse av hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Stensson; Sandra Boström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En debatt i media om ungdomar och deras hälsa har ständigt ägt rum, där skolan och framförallt ämnet idrott och hälsa har haft en viktig del i att få eleverna att reflektera kring vad en hälsosam livsstil innebär.Läroplanen 2011 formulerade hälsobegreppet utifrån ettholistiskt synsätt, där även elevers förståelse borde spegla detta synsätt. LÄS MER

 4. 4. Infärgning mot idrott och hälsa på fordon- och transportprogrammet. : En kvalitativ studie om lärares uppfattning om infärgning och anpassning till examensmålen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Max Själin; [2017]
  Nyckelord :Programinfärgning; ämnessamverkan; yrkesutbildning; fordon- och transportprogrammet;

  Sammanfattning : Programinfärgad undervisning har visat sig ha en positiv effekt på både elevers motivation likväl som på deras resultat. Utifrån examensmålen uppsatta av Skolverket uppmuntras lärare att samarbeta över ämnesgränserna för att göra utbildningen mer inriktad mot respektive program. LÄS MER

 5. 5. Betyg i praktiken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Andreas Jonsson; Max Lindhed; [2013]
  Nyckelord :Betygsättning; Idrott och Hälsa; Gymnasiet; Läroplansteori; Ramfaktorteori; Den dolda Läroplanen;

  Sammanfattning : År 2011 kom det en ny läroplan för Gymnasieskolan med en ny betygsskala. Den nya läroplanen har ett brett innehåll i förhållande till undervisningstiden samtidigt som bedömningsstöd från Skolverket saknas (våren 2013). Denna uppsats undersöker lärares syn på vad som bedöms vid betygsättning i ämnet Idrott och Hälsa. LÄS MER