Sökning: "idrotts språk"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden idrotts språk.

 1. 1. ”Det är väl ett sådant ämne där det kan lysa igenom lite, lite tydligare” : en kvalitativ studie om könsmönster och heteronormativitet i idrott- och hälsaundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linette Kouru; Cecilia Olby; [2020]
  Nyckelord :Genus; könsmönster; heteronormativitet; idrott och hälsa; jämställdhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka könsmönster och heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa utifrån ett lärar- och elevperspektiv. Hur arbetar lärarna för att motverka könsmönster i deras idrott- och hälsaundervisning? Hur upplever gymnasieeleverna att deras idrottslärare motverkar könsmönster i deras idrott- och hälsaundervisning?   Hur kan idrottslärarna och elevernas upplevelser av könsmönster kopplas till heteronormativitet i skolämnet idrott och hälsa? Metod Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod där öppet riktade intervjuer användes för att ta reda på hur lärare och elever upplever könsmönster och heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Integration genom deltagande i idrotts- och friluftslivsverksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Pär Ekwall; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att integrera till ett nytt land kan upplevas problematiskt för immigranter. De upplever barriärer i samhället som påverkar integration. På senare år har idrottsrörelsens möjligheter att bidra till integrationsprocesser uppmärksammats. LÄS MER

 3. 3. "Det är det tjejerna vill ha" : En studie om hur lärare arbetar med att bryta traditionella könsmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Julia Rundbom; Emma Zetterström; [2017]
  Nyckelord :idrott och hälsa; genus; traditionella könsmönster; könsmönster;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Forskning visar på att det fortfarande finns tydliga traditionella könsmönster i idrott och hälsa och lärare har svårt att se och bryta dem. Syftet med studien är därför att undersöka hur lärare kan arbeta med att bryta traditionella könsmönster i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Språket i ämnet idrott och hälsa : Hur främjas lärandet?

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Per Kivijärvi; [2016]
  Nyckelord :språk; idrott; idrott och hälsa; ordval; språkbruk; lärande; lärandefrämjande; terminologi; lingvistik; kommunikation; vokabulär; ordförråd; formuleringar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka språket, i allmänhet, som en lärare i idrott och hälsa använder sig av och i synnerhet språket hen använder för att främja lärandet. Följande frågeställningar ställs: Vilka ord och fraser används i den formativa bedömningen under lektionerna? och Förankrar läraren i idrott och hälsa sina uppmuntringsord till vad det är eleven gör bra och isåfall, på vilket sätt? Metod Studiens ansats är kvalitativ och har karaktären av en fallstudie på fält. LÄS MER

 5. 5. "Jag försöker alltid se eleverna som personer och inte som kön" : En studie om idrottslärares genusmedvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sabina Fridén; Fanny Barck; [2011]
  Nyckelord :genusmedvetenhet; genus; idrottslärare; könsroll; idrott och hälsa; villkor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien har varit att undersöka hur genusordningen kan ta sig uttryck i ämnet idrott och hälsa. Detta har lett fram till följande frågeställningar:På vilket sätt upplever lärarna att eleverna återskapar existerande normer kring kvinnligt och manligt?Hur påverkar idrottslärares medvetenhet om genus deras ställningstaganden och förhållningssätt på idrottslektionen?Vilka strategier har idrottslärare för att utmana de traditionella könsrollerna i ämnet idrott och hälsa?Vad anser idrottslärare om flickors och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa?Metod De metoder som har använts i studien är kvalitativ intervju och observation. LÄS MER