Sökning: "idrottsAB"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet idrottsAB.

 1. 1. Idrottsaktiebolag i en ideell miljö : En studie om ideella och kommersiella intressen i svenska speedwayklubbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Johansson; Pernilla Eklund; [2017]
  Nyckelord :Kommersiell; Ideell; IdrottAB;

  Sammanfattning : Frågeställning: Medför införandet av idrottsAB en intressekonflikt mellan det ideella och det kommersiella? Syfte: Denna studie har som primärt syfte att utreda problematiken kring idrottsaktiebolag och belysa de utmaningar som finns att kombinera det ideella synsättet med kommersiella målsättningar. Tanken är att få mer klarhet över speedwayklubbarnas ekonomiska förhållande och försöka utreda strukturmässiga problem inom sporten. LÄS MER

 2. 2. Svenska elitidrottsföreningars skattepliktiga intäkter : En utredning av elitidrottsföreningars beskattning i förhållande till verksamhetsformen idrottsaktiebolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Daniel Elander; [2017]
  Nyckelord :Ideella föreningar; elitidrott; medierättigheter; reklamrättigheter; allmännyttiga föreningar; naturlig anknytning; hävdvunna intäkter; IdrottsAB; idrottsaktiebolag; bolagisering; skatterätt;

  Sammanfattning : Sedan den gällande skattelagstiftningen för ideella föreningar implementerades 1977 har allmännyttiga elitidrottsföreningar haft en skatterättslig särställning mot andra verksamhetsformer i Sverige. Detta på grund av att allmännyttiga idrottsföreningar har varit skattebefriade för intäkter som har nära anknytning till föreningens verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Idrottsföreningars finansiella prestation : En jämförande studie om Ideella föreningars och IdrottsAB:s finansiella prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Pierre Blomkvist; Fredrik Blomkvist; [2014]
  Nyckelord :Sports Ltd.; non-profit association; financial performance.; IdrottsAB; Ideell förening; finansiell prestation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur den ekonomiska prestationen skiljer sig mellan de ideella föreningarna och IdrottsAB som styrs av elitlicensens krav inom fotbollen och ishockeyn.Metod: Vi har i denna jämförande studie använt oss av en kvantitativ metod med en longitudinell design där vi med hjälp av sekundärdataanalys undersökt ideella föreningar och IdrottsAB:s ekonomiska prestationer i utvalda nyckeltal under en femårsperiod. LÄS MER

 4. 4. Sportsligt pris - ekonomisk kris? : En kvalitativ studie om svenska idrottsAB och deras ekonomiska situation.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Björnfot; Kim Wright; [2014]
  Nyckelord :Företagsekonomi; idrottsaktiebolag; sport;

  Sammanfattning : TitelSportsligt pris – Ekonomisk kris? En studie om svenska idrottsAB och deras ekonomiska situation.ProblemformuleringIdrott har idag gått från att vara lek och spel till att bli en ekonomisk marknad med stora möjligheter. Svenska idrottsföreningar har överlag visat dåliga ekonomiska resultat de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Nyemission. Var det värt det? : En studie om nyemissioners effekter på idrottsaktiebolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jacob Leijon; Adam Bengmark; [2014]
  Nyckelord :nyemissioner; idrottsaktiebolag; idrottsAB; fotbollsklubbar; nyemisison;

  Sammanfattning : This essay has examined the effects that new issues had on the four Swedish football clubs that are organized as sport limited companies. The difference between a limited company and a sporting limited company is that the clubs always have majority ownership by the 51% rule. LÄS MER