Sökning: "idrottsAB"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet idrottsAB.

 1. 1. Spänningen mellan det ideella och kommersiella inom svensk elitfotboll : – En kvalitativ studie om villkoren som utmanar idrottens demokrati

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Kronlund; Ljeutrim Makolli; [2019]
  Nyckelord :idealism; commercialism; Swedish elite football; elite football club; democracy within associations; non-profit association; sport limited liability company; new institutional theory; legitimacy; isomorphism; decoupling; institutional logics; idealism; kommersialism; svensk elitfotboll; elitfotbollsförening; föreningsdemokrati; ideell förening; IdrottsAB; nyinstitutionell teori; legitimitet; isomorfism; löskoppling; institutionella logiker;

  Sammanfattning : This study aims to explore how individuals who are operating Swedish elite football clubs manage the tension between non-profit and commercial logics, and whether organizational form is important when managing them. The respondents in this study are individuals with positions at the very highest organizational level, and predetermined themes that concern the tension within Swedish elite football were used in the design of the interview guide. LÄS MER

 2. 2. Vart är vi på väg? : En studie om bolagiseringen av svenska elitfotbollsklubbar på herrsidan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jacob Johansson; Oskar Månsson; [2019]
  Nyckelord :Kommersialisering; professionalisering; bolagisering; elitfotbollsförening; IdrottsAB; 51-procentsregeln; affärsutveckling; föreningsmedlemmar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka kommersialiseringen av svensk elitfotboll på herrsidan. Mer precist har det handlat om att belysa hur inhemska elitföreningar ser på och upplever bolagiseringen av föreningens verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Idrottsaktiebolag i en ideell miljö : En studie om ideella och kommersiella intressen i svenska speedwayklubbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Johansson; Pernilla Eklund; [2017]
  Nyckelord :Kommersiell; Ideell; IdrottAB;

  Sammanfattning : Frågeställning: Medför införandet av idrottsAB en intressekonflikt mellan det ideella och det kommersiella? Syfte: Denna studie har som primärt syfte att utreda problematiken kring idrottsaktiebolag och belysa de utmaningar som finns att kombinera det ideella synsättet med kommersiella målsättningar. Tanken är att få mer klarhet över speedwayklubbarnas ekonomiska förhållande och försöka utreda strukturmässiga problem inom sporten. LÄS MER

 4. 4. Svenska elitidrottsföreningars skattepliktiga intäkter : En utredning av elitidrottsföreningars beskattning i förhållande till verksamhetsformen idrottsaktiebolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Daniel Elander; [2017]
  Nyckelord :Ideella föreningar; elitidrott; medierättigheter; reklamrättigheter; allmännyttiga föreningar; naturlig anknytning; hävdvunna intäkter; IdrottsAB; idrottsaktiebolag; bolagisering; skatterätt;

  Sammanfattning : Sedan den gällande skattelagstiftningen för ideella föreningar implementerades 1977 har allmännyttiga elitidrottsföreningar haft en skatterättslig särställning mot andra verksamhetsformer i Sverige. Detta på grund av att allmännyttiga idrottsföreningar har varit skattebefriade för intäkter som har nära anknytning till föreningens verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Idrottsföreningars finansiella prestation : En jämförande studie om Ideella föreningars och IdrottsAB:s finansiella prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Pierre Blomkvist; Fredrik Blomkvist; [2014]
  Nyckelord :Sports Ltd.; non-profit association; financial performance.; IdrottsAB; Ideell förening; finansiell prestation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur den ekonomiska prestationen skiljer sig mellan de ideella föreningarna och IdrottsAB som styrs av elitlicensens krav inom fotbollen och ishockeyn.Metod: Vi har i denna jämförande studie använt oss av en kvantitativ metod med en longitudinell design där vi med hjälp av sekundärdataanalys undersökt ideella föreningar och IdrottsAB:s ekonomiska prestationer i utvalda nyckeltal under en femårsperiod. LÄS MER