Sökning: "idrottsförening"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet idrottsförening.

 1. 1. Förening i kris : En kvalitativ textanalys av ÖFK:s kriskommunikation efter ekobrottshärvan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Andreas Nyman; Liiban Aadan; [2020]
  Nyckelord :​Crisis communication; image repair; SCCT; diversion; sports associations; Kriskommunikation; image repair; scct; skenmanöver; idrottsförening;

  Sammanfattning : The purpose of this case study is to examine the crisis response strategies and rhetorical tools Östersunds FK (ÖFK) used in their crisis communication during an economic-crime-crisis. To examine which response strategies ÖFK used to protect their image, Benoit's ​image repair theory (1997)​ supplemented with Bruce & Tahlia’s (2008) ​diversion ​and Coombs ​SCCT​ (2007), are crucial throughout this case study. LÄS MER

 2. 2. Idrotten i skolan, för vem och vilka? : En kvantitativ studie för att se vilka elever motiveras till fysisk aktivitet på idrottslektion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ermin Klebic; Mattias Hellman; [2020]
  Nyckelord :skolidrott; stegräknare; fysisk aktivitet; Engströms logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som motiverar gymnasieelever till fysisk aktivitet samt om denna motivation påverkar aktivitetsgraden under lektionerna i idrott och hälsa. Frågeställningar: Vad motiverar gymnasieelever till att vara fysiskt aktiva på lektionerna i idrott och hälsa? Hur många gymnasieelever är fysiskt aktiva på fritiden? Hur många gymnasieelever är föreningsaktiva på fritiden? Hur hög är aktivitetsgraden hos gymnasieelever under lektionen i idrott & hälsa? Är det någon skillnad i aktivitetsgrad mellan de fysiskt aktiva på fritiden kontra de inaktiva gymnasieeleverna? Finns det en skillnad i aktivitetsgraden mellan de föreningsaktiva kontra de icke föreningsaktiva gymnasieeleverna? Finns det skillnader mellan kön i aktivitetsgrad på lektionerna? Finns det ett samband mellan aktiviteten gymnasieelever motiveras av och aktivitetsgraden under lektionen?  Metod: Urvalet består av flickor (n=42) och pojkar (n=54) på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan mellanstadieelevers aktivitetsnivå och arena för fysisk aktivitet : En tvärsnittsstudie om fysisk aktivitetsnivå hos mellanstadieelever

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emelie Grandin; Sara Richert; [2020]
  Nyckelord :idrottsundervisning; mellanstadiet; barn; fysisk aktivitet; skolidrott; tvärsnittsstudie; föreningsidrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan barns aktivitetsnivå på olika arenor och om de tillhör någon föreningsidrott samt undersöka om de känner till rekommendationerna för fysisk aktivitet. Hur ser barns aktivitetsnivå ut på olika arenor? Tillhör barnen någon idrottsförening? Finns det något samband mellan aktivitetsnivå och deltagande i idrottsförening? Känner mellanstadiebarn till rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn och unga? Metod: Tvärsnittsstudien genomfördes på en skola. LÄS MER

 4. 4. Idrottsevenemangets påverkan och betydelse : En kvalitativ studie om gemensamt värdeskapande på idrottsevenemang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jakesevic Antonio; Karlsson John; Rosén Adam; [2020]
  Nyckelord :Marknadsföring; Värdeskapande; Upplevelse; Sinnesmarknadsföring; Servicelogik; Coronapandemi; Idrottsförening; Publik; SHL;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how value is created in the relationship between company and consumer. Create an understanding of how value creation occurs between sports associations and visitors through sensory marketing and service logic. LÄS MER

 5. 5. Framgångsrika sponsorsamarbeten : En kvalitativ studie om hur sponsorrelationer skapas och bibehålls samt vad som gör ett sponsorsamarbete framgångsrikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christina Norderyd; Gustaf Hedström; [2020]
  Nyckelord :Sponsorsamarbete; sponsring; relationer; kommunikation; framgångsrikt; mål; utvärdering;

  Sammanfattning : De senaste åren har pekat på en uppåtgående trend att investera pengar i sponsring av idrottsföreningar. Sponsring av en idrottsförening är idag ett sätt för företag att marknadsföra sig, samtidigt som det är en viktig inkomstkälla för idrottsföreningarna. LÄS MER