Sökning: "idrottspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet idrottspsykologi.

 1. 1. Spänningsreglering och mental träning inom idrottslärarutbildningen : En kvalitativ studie vid sju lärosäten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Casper Hällström; Nils Toresson; [2022]
  Nyckelord :Tension adjustment; Mental training; Sports psychological methods; Curriculum analysis; Document analysis; Teachers education; Spänningsreglering; Mental träning; Idrottspsykologiska metoder; Läroplansanalys; Dokumentanalys; Ämneslärarutbildning;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de lärosäten i Sverige som erbjuder ämneslärarprogrammet för gymnasiet med ingång idrott och hälsa, tolkar och tillämpar det centrala innehållet spänningsreglering och mental träning från kursen idrott och hälsa 1. Genom intervjuer med utvalda representanter från lärosätena samt en genomförd dokumentanalys av relevanta dokument ämnar vi att finna svaren på följande frågeställningar: 1. LÄS MER

 2. 2. Getting Established in Applied Sport Psychology : An Examination of Two Experienced Nordic Practitioners’ Stories About Their Transition into Establishment

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Timmy Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :applied sport psychology; establishment; narrative; novice; sport psychology practitioner; transition; tillämpad idrottspsykologi; etablering; narrativ; oerfaren; idrottspsykologisk rådgivare; övergång;

  Sammanfattning : This qualitative study explored sport psychologists’ transition into professional establishment through the stories of two highly experienced Nordic sport psychology practitioners. At the time of the study, the two males (named Charlie and Billie for the study) had worked applied with clients for more than 20 years and were each holding a master’s degree in sport psychology. LÄS MER

 3. 3. Idrottspsykologi i tränarutbildningen inom innebandy : En kartläggning över hur innebandytränare för barn och ungdomar använder Self-Determination Theory i praktiken

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Hanna Eriksson; Casper Hällström; [2021]
  Nyckelord :Self-Determination Theory SDT ; autonomi; kompetens; tillhörighet relatering; Svenska Innebandyförbundet; grön-; blå- och röd nivå; tränarlänkinnebandy;

  Sammanfattning : Syfte & frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur barn- och ungdomstränare på grön-, blå- och röd nivå tolkar och tillämpar Svenska Innebandyförbundets idrottspsykologiska utbildningsmaterial, med utgångspunkt ur Self-Determination Theory (SDT). För att besvara syftet har följande frågeställningar undersökts: 1) Tillämpas de idrottspsykologiska begreppen autonomi, kompetens och tillhörighet av innebandytränare i praktiken för barn och ungdomar? 2) Tolkas de idrottspsykologiska begreppen inom SDT (autonomi, kompetens och tillhörighet) av innebandytränare på samma sätt i olika kontexter? 3) Skiljer sig användandet av de idrottspsykologiska begreppen inom Self-Determination Theory åt beroende på vilken åldersgrupp innebandytränaren tränar?  Metod För att undersöka studiens syfte och frågeställningar har en kvantitativ metod tillämpats. LÄS MER

 4. 4. Effekter av en MAC-intervention på Prestation, Mindfulness, Emotionsreglering, Prestationsångest och Psykologisk Ohälsa Jämfört med en Gruppdynamikintervention

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emil Andersson; [2021]
  Nyckelord :Emotional regulation; mindfulness; Mindfulness-Acceptance-Commitment; psychological illness; sport performance; Mindfulness Acceptance Commitment Approach idrottspsykologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine effects of a Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) intervention on football performance, mindfulness, emotional regulation, performance anxiety and psychological illness (general anxiety, depression and emotional/physical fatigue) compared to an active control group over time. Effects of the intervention were measured through a quantitative survey at three measure points, pre and post (immediately after) the intervention together with a two months follow up. LÄS MER

 5. 5. PRESTATION INOM E-SPORT : Ett fältexperiment för sambandet mellan prestation, emotioner, anspänning och psykologisk flexibilitet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elise Lindman; Victoria Magnusson; [2021]
  Nyckelord :emotioner; idrott; E-sport; prestation; hjärtfrekvens; psykologisk flexibilitet; idrottspsykologi;

  Sammanfattning : Idrottares mående och prestationsförmåga påverkas av en rad faktorer. Att idrottare påverkas psykologiskt och fysiologiskt av ökad press i tävlingssituationer är erkänt, men exakt vilka underliggande mekanismer som påverkar detta är ej klarlagt. LÄS MER