Sökning: "idrottsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet idrottsundervisning.

 1. 1. Hur idrottslärare ser på bollspel inom idrott och hälsa : En kvalitativ studie om hur idrottslärare motiverar bollspel i undervisningen

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Reza Ashari; Larsson Mattias; [2021]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; KASAM; läroplansteori; idrottsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en förståelse över hur idrottslärare i årskurs 7-9 motiverar bollspel i undervisningen med relation till kursplanen och det centrala innehållet, samt hur idrottslärare i årskurs 7-9 relaterar momentet bollspel till kunskapskraven. Hur motiverar idrottslärare i årskurs 7-9 bollspel som momentet i undervisningen med relation till kursplanen och det centrala innehållet? Hur relaterar idrottslärare i årskurs 7-9 bollspel som momentet i undervisningen till kunskapskraven? Metod: vi har valt att använda en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor och de använda teorierna som varit till hjälp för att tolka resultatet är läroplansteorin och KASAM. LÄS MER

 2. 2. Lärares implementering av hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sammy Nemer; Emilio Pizarro Muñoz; [2021]
  Nyckelord :hälsa; idrott och hälsa; idrottsundervisning; kunskapsöversikt; lärare; pedagogik;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning kring begreppet hälsa och dess inflytande i ämnetidrott och hälsa. Syftet har varit att undersöka hur hälsa tar sig till uttryck i undervisningen ochvilka tillvägagångssätt lärare anser lämpar sig väl för detta kunskapsområde. LÄS MER

 3. 3. "Jag har lärt mig att..." : Om elevers erhållna kunskaper i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Frida Knäckepil; Ninni Sundén; [2021]
  Nyckelord :idrottsundervisning; hälsoundervisning; elev; kunskaper; lärande;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:   Syftet med undersökningen är att kartlägga elever i årskurs 9:s erhållna kunskaper i ämnet idrott och hälsa gentemot läroplanen. Nedan presenteras studiens frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Virtuell idrottsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Linus Ohlsson; Johannes Thelander; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Distansundervisning;

  Sammanfattning : I början av år 2020 lamslogs viktiga samhällsfunktioner såsom vård, omsorg och skola av virussjukdomen Covid-19 även kallad coronaviruset. Gymnasieskolor runtom i landet fick stänga ner sin verksamhet till följd av pandemin som rådde och istället undervisa digitalt. LÄS MER

 5. 5. Hur bemöter idrottslärare elever med ätstörningar? : En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser av att undervisa elever med ätstörningsproblematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Nanding Levin Njie; [2021]
  Nyckelord :ätstörning; elever; bemötande; anpassning; idrottsundervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien syftar till att få en inblick i hur idrottslärare förhåller sig till elever med ätstörningar och hur dessa elever bemöts, utmanas och bedöms inom ämnet idrott och hälsa.  1.     På vilket sätt anpassas idrottsundervisningen till behovet hos deltagande elever med ätstörningar? 2. LÄS MER