Sökning: "idrottsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade ordet idrottsundervisning.

 1. 1. Idrottslärares uppfattning om undervisning av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Karolina Palonek; Caroline Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; NPF; Neuropsykiatriskfunktionsnedsättning; Skola; Idrott; Lärare; Inkludering;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med elever samt elevgrupper med NPF i den ordinarie undervisningen och hur detta fungerar i praktiken. De centrala frågorna är: hur arbetar idrottslärare med elever med NPF? och hur upplever idrottslärare att arbetet med elever med NPF i ordinarie undervisningsgrupper fungerar i praktiken?  Metod Med utgångspunkt från frågeställningen utgick studien från ett kvalitativt tillvägagångsätt där intervjuer gjordes på sex stycken idrottslärare från grundskolan. LÄS MER

 2. 2. "Vissa tycker att delaktighet är att bara komma till lektionen" : En studie om högstadieelevers syn på delaktighet inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Arvid Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Participation; Physical education; PE teacher; Inclusion; Pedagogy; Interviews; Health; Relationships; Delaktighet; Idrottsundervisning; Högstadiet; Idrottslärare; Delaktighetsmodell; Pedagogik; Idrott och hälsa; Intervju; Inkludering; Relation;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om elevers perspektiv på delaktighet i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9. Eftersom det är känt att lärare saknar ett gemensamt synsätt på vad delaktighet är, är det viktigt att också undersöka vad elever i högstadiet uttrycker om delaktighet. LÄS MER

 3. 3. "När jag själv får välja!" : En kvalitativ studie om elevers och lärares upplevelser av motivation när eleven får göra ett inriktningsval i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Hanna Mulder; [2022]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; motivation; självbestämmandeteorin; idrottspsykologi; SDT; idrottsvetenskap; motivationskvalité; idrottsundervisning; gymnasieskolan; intervention; fria val; intressebaserade val; psykologiska behov;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om och hur en tvåårig intervention med ett inriktningsval i kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet upplevdes som en behovsstödjande miljö för eleverna. Fyra frågeställningar var centrala för studien: a) Hur beskrev eleverna sina möjligheter att tillfredsställa de grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet genom ett inriktningsval? b) Hur beskrev eleverna sin motivationskvalité när de fått genomföra kursen idrott och hälsa 1 genom ett inriktningsval? c) Hur upplevde elevernas lärare interventionens möjligheter att tillfredsställa de psykologiska behoven hos eleverna? d) Hur arbetade elevernas lärare med behovsstödjande ledarskap i sin undervisning i interventionsgrupperna? Metod: Metoden var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Pojkar, ge nu flickor möjligheten att bestämma sitt eget betyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pontus Kozan; [2022]
  Nyckelord :elever; egenmakt; idrottsundervisning; könsmönster; jämställdhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur eleverna upplever könsmönster och hur egenmakt uppfattas i idrottsundervisningen. Detta ledde in på följande frågeställningar: 1.      Hur ser elever på egenmakt under ordinarie idrottsundervisning? 2. LÄS MER

 5. 5. Integration i Idrottsundervisning ur nyanlända elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Ming-Chieh Svensson; [2022]
  Nyckelord :Exclusion; Integration; New arrived students; Physical education; School.; Utanförskap; Integration; Nyanlända elever; Idrott och hälsa; Skola.;

  Sammanfattning : The goal of this study is to analyze the research overview to investigate how newly arrived students  perceive  sports  and  how  they  integrate  through  physical  education  (PE).  The methodological framework for this study is its focus on scientific articles that have been searched in databases, and articles were subsequently selected based on formulated criteria. LÄS MER