Sökning: "ifrs 3 purchase price allocation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden ifrs 3 purchase price allocation.

 1. 1. IFRS 3 - En revisorsfråga : Vilka faktorer påverkar tolkningen av IFRS 3?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emin Kheraifia; Viktor Lind; [2020]
  Nyckelord :IFRS 3; accounting quality; goodwill; acquisitions; audit quality; IFRS 3; redovisningskvalitet; goodwill; rörelseförvärv; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet och beslutsanvändarbarheten för användare av de finansiella rapporterna. Ur ett svenskt perspektiv har dock inte IFRS 3 fått det genomslag IASB önskat, och det är därför av intresse att försöka förklara vilka revisorsspecifika faktorer som har en påverkan på hur IFRS 3 tolkas. LÄS MER

 2. 2. Vilka immateriella tillgångar identifierades vid rörelseförvärv? : Studie av börsnoterade företags rörelseförvärv år 2016

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Viktor Lind; Emin Kheraifia; [2018]
  Nyckelord :Acquisitions; IFRS 3; Intangible assets; Goodwill; Rörelseförvärv; IFRS 3; Immateriella tillgångar; Goodwill;

  Sammanfattning : Problemställning: År 2005 trädde IFRS 3 – Rörelseförvärv, vars syfte är att reglera rapporteringen av rörelseförvärv, ikraft. Denna standard innehöll även nya regler om identifiering av immateriella tillgångar som innebär att sådana i större utsträckning ska särskiljas från goodwill. LÄS MER

 3. 3. Förvärv av goodwill : En studie av svenska noterade företags rörelseförvärv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Andreas Larsson; [2015]
  Nyckelord :Goodwill; Business Acquisitions; IFRS 3; IAS 36; Positive Accounting Theory; Large Cap; Mid Cap; Goodwill; Rörelseförvärv; IFRS 3; IAS 36; Positiv redovisningsteori; Large Cap; Mid Cap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan IFRS infördes år 2005 har goodwill fått en allt mer betydande roll i svenska börsnoterade företag. Idag utgör goodwill majoriteten av köpeskillingen vid rörelseförvärv, vilket går emot grundtanken hos de nuvarande redovisningsstandarderna. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : Har branschtillhörigheten någon betydelse?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Daniella Barhanko; Linus Lindholm; Mikael Örtenvik; [2013]
  Nyckelord :IFRS 3; Business combinations; Intangible assets; net tangible assets; Goodwill; Institutional theory; Resource-Based theory; Agency theory; IFRS 3; Rörelseförvärv; Immateriella tillgångar; Netto materiella tillgångar; Goodwill; Institutionella teori; Resursbaserad teori; Agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett problemfyllt område både för företagen och andra utövare. Tidigare studier har visat på att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill vilket delvis kan vara ett resultat av immateriella tillgångar inte identifieras i tillräcklig utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Goodwill hunting? A study on the proportion of purchase price allocated to goodwill under IFRS

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Josefin Bergholtz; Annie Li; [2013]
  Nyckelord :IFRS 3; goodwill; intangible assets; purchase price allocation; managerial discretion;

  Sammanfattning : The principle-based IFRS framework allows for a high level of managerial discretion in the purchase price allocation and in the subsequent impairment testing of goodwill. Hellman et al. LÄS MER