Sökning: "ifrs funktionell valuta"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ifrs funktionell valuta.

  1. 1. IAS 21 : En förändring för svenska noterade bolag

    Magister-uppsats, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Dan Carlström; Arash Nowroozi; Oskar Cederlund; [2008]
    Nyckelord :IAS 21; funktionell valuta; monetärmetod; dagskursmetod; ;

    Sammanfattning : Från och med 1 januari 2005 skall börsnoterade svenska bolag använda det internationella regelverket IAS/IFRS. Denna uppsats behandlar valutakursdifferenser för utländska dotterbolag när ett noterat svenskt moderbolag skall upprätta en koncernredovisning. LÄS MER