Sökning: "igenkänning"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade ordet igenkänning.

 1. 1. Läslust – en klassfråga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karl-Johan Löfgren; Kerim Serifler; [2023]
  Nyckelord :Elever; igenkänning; inre motivation; läsengagemang; läslust; läs- och skrivfärdigheter; SES; socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt undersöker relationen mellan socioekonomisk bakgrund och läslust samt presenterar förslag från forskningen på hur lärare kan arbeta för att främja läslust. Genom tematisk analys av vetenskapliga artiklar har vi arbetat fram ett resultat som besvarar följande två frågor: (1) Hur relaterar elevers socioekonomiska bakgrund till deras läslust? och (2) Vilka arbetssätt främjar elevers läslust i grundskolans senare år? Studien lyfter fram tre faktorer som är avgörande för hur relationen mellan elevers socioekonomiska bakgrund och läslust ser ut: tillgången till böcker, de tidiga läsupplevelserna och läsfärdigheten. LÄS MER

 2. 2. "Vill ni leka mamma, mamma, barn?" : Förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Körner; Isabella Karlsson; [2023]
  Nyckelord :familjekonstellation; kärnfamilj; stjärnfamilj; normkritik; pedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan samt hur och med vilka pedagogiska verktyg de arbetar med olika familjekonstellationer i förskolan. Eftersom fler olika sorters familjer växer fram i dagens samhälle blev det därmed intressant att undersöka hur arbetet med olika familjekonstellationer ser ut i förskolan idag. LÄS MER

 3. 3. Andraspråkselevers attityder till skönlitteratur med multietniskt ungdomsspråk respektive standardsvenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Josefin Sehmi; Sanna Sardar Muhamad; [2023]
  Nyckelord :Multietniskt ungdomsspråk; igenkänning; matchning; språkattityder; språkstilar; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar attityder till språkstilarna multietniskt ungdomsspråk och standardsvenska i skönlitteratur utifrån ett andraspråksperspektiv och ett elevperspektiv. Skönlitteratur har en betydande roll för språkutvecklingen, men samtidigt minskar läslusten hos ungdomar allt mer. LÄS MER

 4. 4. Hundra år på Skogåsen i Skoghalls centrum : Arkivpedagogik kring ett samhälle i förändring

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Arkivpedagogik; Skoghall; Hammarö; Arkiv; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet är att göra en arkivpedagogisk skrift där arkivmaterialen tar oss med på en historiskresa i ett brukssamhälles uppkomst och förändring, och som kan användas i undervisning på högstadiet. Idén kom efter en föreläsning och inspirationen från ett flertal böcker och skrifter som givits ut av arkiv runt om i landet. LÄS MER

 5. 5. Semi-Supervised Plant Leaf Detection and Stress Recognition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Márk Antal Csizmadia; [2022]
  Nyckelord :Deep Learning; Object Detection; Semi-Supervised Learning; Semi-Supervised Object Detection; Computer Vision; Djupinlärning; Objektdetektering; Semi-övervakad inlärning; Semi-övervakad objektdetektering; datorseende;

  Sammanfattning : One of the main limitations of training deep learning-based object detection models is the availability of large amounts of data annotations. When annotations are scarce, semi-supervised learning provides frameworks to improve object detection performance by utilising unlabelled data. LÄS MER