Sökning: "igensättning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet igensättning.

 1. 1. Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Hedlöf Ekvall; [2019]
  Nyckelord :Permeable asphalt; porous asphalt; permeable pavement; infiltration; maintenance; vacuum cleaning; high pressure washing; storm water; Permeabel asfalt; genomsläpplig asfalt; infiltration; skötsel; vakuumsug; högtryckstvätt; dagvatten;

  Sammanfattning : För att permeabel asfalt skall vara ett bra sätt att ta hand om dagvatten i en stad med allt fler hårdgjorda ytor är det viktigt att den långsiktigt kan infiltrera dagvatten. Då det inte går att undvika att permeabel asfalt utsätts för små partiklar finns det en risk för att den skall sätta igen och förlora sin förmåga att infiltrera dagvatten. LÄS MER

 2. 2. Validering av ny vattenrenings teknik

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Algot Rickman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Med klimat förändringar som orsakar en förändring i regn mönster över hela planeten skapas underskott av dricksvatten under svenska somrar. Avsaltning av Östersjövatten kan lösa många av de problem som har orsakats av vatten brist. LÄS MER

 3. 3. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jirblom; [2019]
  Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER

 4. 4. Partikelavlagring i ventilationssystem vid brand : Hur påverkar det igensättningen av ventilationsfilter

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ludvig Engwall; Pontus Engwall; [2019]
  Nyckelord :Hur påverkar det igensättningen av ventilationsfilter; Partikelavlagring; Ventilationssystem; Brand;

  Sammanfattning : Fläkt-i-drift är ett ventilationstekniskt brandskydd, som nyttjar frånluftsfläkten för att tryckavlasta ett brandrum och därmed förhindra brandgasspridning. Ett problem för dessa system är att ventilationsfilter riskerar att sätta igen, då brandrök transporteras genom systemet. LÄS MER

 5. 5. Infiltrationsbassängers kapacitet och  kontroll med avseende på  infiltrationsmängd och igensättningar : En jämförelse av plan och sluttande sandbotten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maya Bar-Am; Isak Spett; Adam Svanberg; Frida Thelander; Simon Viklund; Veronika Widengren; Sandra Zaff; [2019]
  Nyckelord :infiltrationsbassänger; konstgjord grundvattenbildning; konstgjort grundvatten; bassängbotten; dricksvattenproduktion; igensättningar;

  Sammanfattning : För att framställa konstgjort grundvatten används idag infiltrationsbassänger som främsta metod i Sverige. Ytvatten pumpas upp till bassänger med sandfilter i botten där vattnet kan infiltrera för att sedan spridas och vidare filtreras genom underliggande rullstensås för att slutligen fylla på grundvattenmagasinet. LÄS MER