Sökning: "ikt IT"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden ikt IT.

 1. 1. DIGITALISERING I SVENSKA SKOLAN En studie om hur digitala verktyg påverkar undervisning i lågstadiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jessica Helander; Emmalyn Hietala; [2019-05-07]
  Nyckelord :Digitalt verktyg; digitalisering; app; IT; IKT; dator;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare upplever att digitala verktyg påverkar undervisning i lågstadiet.Detta leder oss till dessa frågeställningar:• Vilka digitala verktyg används av lågstadielärarna i undervisningen?• Vilka fördelar och nackdelar upplever lärarna med tillgången till digitala verktyg i undervisningen?• Hur upplever lärarna att digitala verktyg påverkar elevernas lärande och motivation?Teori:Vi kopplade vår studie till Lev Samenovich Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER

 2. 2. IKT som ett pedagogiskt verktyg för barn med särskilda behov.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Vivien Fazakas; [2019-03-08]
  Nyckelord :IKT; specialpedagogik; särskilda behov; digitalisering; lärare; tematisk analys; digitala verktyg; IT.;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras och analyseras en studie genomförd på två kommunala grundskolor ochtvå grundsärskolor i Sverige. En kvalitativ forskningsmetod genom semistruktureradeintervjuer har använts i studien för att få svar på frågeställningarna. LÄS MER

 3. 3. Area : Undervisning med hjälp av variationsteori och IKT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Helena Hirsmark; [2019]
  Nyckelord :Area; theory of variation; learning study; ICT; digital tools; education.; Area; variationsteorin; learning study; IKT; digitala verktyg; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa relationen mellan undervisning och lärande, med IKT som arbetsredskap, för att möjliggöra lärande om ett specifikt lärandeobjekt om area. Studien inriktas mot elever i årskurs 4–6. Teorin som studien bygger på är variationsteorin. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarnas syn på hur man arbetar med natur och miljö tillsammans med det pedagogiska verktyget surfplattan i förskolan. : En studie om vad surfplattan kan bidra med i den pedagogiska verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Härell; Stephanie Gratwohl Ochoa; [2019]
  Nyckelord :tools; tablet; education; ipad; ICT; biology; nature; environment; ar-tifacts; verktyg; surfplatta; undervisning; Ipad; IKT; biologi; natur; miljö; artefak-ter;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra med mer kunskap om hur förskollärarna ser på surfplattan i förskolan och om den används i undervisning om natur och miljö, samt vilka för- och nackdelar som finns med att använda surfplatta.   I vår studie har vi valt att ha två metoder då vi vill ha ett bredare perspektiv för hur förskollärarna använder sig av surfplattan i undervisning om natur och miljö. LÄS MER

 5. 5. Programmeringens väg in i gymnasieskolans matematik : En fallstudie av hur programmeringen landat i fyra skolor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linnéa Lundberg; Jonatan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Programmering; Matematikundervisning; Kompetensutveckling; Kursplansförändring; IKT; Digitalisering;

  Sammanfattning : Sen halvårsskiftet 2018 skedde en förändring av skolans kursplaner i matematik där det blev obligatoriskt med programmering i matematikundervisningen. Syftet med denna undersökning var att få en bild och exempel av hur förändringen togs emot samt hur den genomfördes eller planerades att genomföras på några olika gymnasieskolor. LÄS MER