Sökning: "illegitima uppgifter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden illegitima uppgifter.

 1. 1. Administrerar vi bort arbetsmotivationen? : En kvalitativ studie om hur det administrativa arbetet påverkar arbetsmotivationen hos läkare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Andersson; Isak Smårs; [2022]
  Nyckelord :Motivation; administrativt arbetet; inre motivation; professionell kultur; illegitima uppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka det administrativa arbetets påverkan på arbetsmotivationen hos läkare som arbetar i en svensk kontext. Andelen av svenska läkares arbetstid som går till administration har under de senaste åren varit ett uppmärksammat samt omdiskuterat ämne. LÄS MER

 2. 2. Tillgången av administrativt stöd i genusmärkta verksamheter : En studie som jämför hemvården och teknisk verksamhet i Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Ida Rosenberg; [2015]
  Nyckelord :Administrativt stöd; administrativt arbete; genusmärkta verksamheter; kommunala verksamheter; illegitima arbetsuppgifter; strategisk och operativ nivå;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur tillgången av administrativt stöd upplevs av operativa chefer i genusmärkta verksamheter. De genusmärkta verksamheter som har undersökts är den kvinnodominerande hemvården och mansdominerad teknisk verksamhet. Operativa chefer är första linjens chefer som har medarbetare direkt under sig. LÄS MER

 3. 3. A profitable War Strategy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Holm; [2008]
  Nyckelord :Folkrätt; Internationell privaträtt; Statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En i mitt tycke intressant utveckling inom krigsföring under det senaste årtiondet är uppkomsten av global handel i militär service. Aktörerna inom denna sortens militära industri kallas privata säkerhetsföretag eller militära företag. Det finns mindre konsultfirmor, samt transnationella företag som hyr ut fullständiga krigsstrategier. LÄS MER