Sökning: "illustrationer"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade ordet illustrationer.

 1. 1. Konsten att tala om bilder: barns förmåga att samtala om bilder och deras meningsskapande innehåll

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Wahlgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :visual literacy; visuella element; barn; läsa; bilder; konst; målningar; illustrationer; bild kommunikation; bildspråk; bildkommunikation; bildspråk; det vidgade textbegreppet; semiotik; visual grammatics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien tar avstamp i och inspireras av en tidigare studie av Lopo tovska et al. från 2016. Genom att samla in ytterligare empiri utifrån två av de forskningsfrågorsom formulerats av Lopotovska et al. LÄS MER

 2. 2. Serietidningar i undervisningen i fritidshem : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av serietidningar i undervisningen i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hisham Rahim; Viktor Andersson Karlsson; [2021]
  Nyckelord :serietidningar; läsförståelse; lärare; bild och text; värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva lärarnas erfarenheter av serietidningar i undervisningen i fritidshemmet. De frågeställningar som tillämpades i studien är följande:  - Hur arbetar lärare med serietidningar i undervisningen och i fritidshemmet? -Vilka möjligheter uppfattar lärarna att det finns med användningen av serietidningar i undervisningen och i fritidshemmet? -Vilka begränsningar uppfattar lärarna att det finns med användningen av serietidningar i undervisningen och i fritidshemmet? Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Biologisk mångfald på för- och grundskolegårdar : framtagandet av gestaltningsprinciper som främjar biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Harlin; Sara Westbom; [2021]
  Nyckelord :skolgård; biologisk mångfald; grön skolgård; urbana miljöer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om för- och grundskolegårdar i Uppsala kommun kan gestaltas med hänsyn tagen till biologisk mångfald. Studien är baserad på bakgrundsstudie av litteratur kopplad till biologisk mångfald och skolgårdar, samt semistrukturerade intervjuer med landskapsarkitekter och ekologer. LÄS MER

 4. 4. DEN GODA OCH DEN FULA: Spelarens uppfattning av relationen mellan spelkaraktärers moral och deras design

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Knut Hindersson; Andreas Gunnman; [2021]
  Nyckelord :Karaktärsdesign; spel; grafik; moral; ondska; attraktivitet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur karaktärsdesign används i spel och annan media för att väcka känslor i åskådaren. Studien fokuserar på vad som får en karaktär att upplevas som ond eller god. Fokus ligger även i hur attraktivitet påverkar hur karaktärens moral upplevs. LÄS MER

 5. 5. Illustrationer som informationsbärare : En analys av illustrationer i fysikläroböcker för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Björklund; Golestan Rahem dost; [2021]
  Nyckelord :Läroboksanalys; Fysikläroböcker; Årskurs 4–6; Multimodalitet; Kognitiv semiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna läroboksanalys var att undersöka användningen av illustrationer i fysikläroböcker för årskurs 4–6. Samtliga illustrationer från utvalda kapitel från fyra fysikläroböcker analyserades både kvantitativt och kvalitativt med hjälp av analysmodeller baserade på Rune Petterson och Scott W. Slough m.fl. LÄS MER