Sökning: "immaterialrätt och konkurrensrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden immaterialrätt och konkurrensrätt.

 1. 1. Kontroll över information - En analys av en intressekonflikt mellan innehavare av företagshemligheter och deras affärsförbindelsers borgenärer och ett konkret exempel på en avvägning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Benjamin Tønnessen Ljunggren; [2021-01-28]
  Nyckelord :Företagshemligheter; Konkurs; Affärsförbindelse; Sakrätt; Immaterialrätt; Konkurrensrätt; Kundinformation; Dataanalys; Stora data;

  Sammanfattning : Uppsatsen bidrar till att analysera en intressekonflikt som kan uppstå mellan en innehavare av en företagshemlighet och en affärsförbindelses borgenärer när den senare försätts i konkurs. Frågan är om innehavaren kan begränsa konkursboets agerande. LÄS MER

 2. 2. Shoppa som en ortsbo - En rättsdogmatisk studie om geoblockering på videospelsmarknaden inom EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rickard Carlsson; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; geoblockering; videospel; immaterialrätt; rättsvetenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande uppsats ämnar till att granska gränserna för när företag på videospelsmarknaden får vidta geoblockerande åtgärder. Fokus ligger på förbudet mot konkurrensbegränsande avtal enligt artikel 101 FEUF samt tillämpningsområdet för artikel 4.1.b i geoblockeringsförordningen. LÄS MER

 3. 3. Beskattning vid avyttring av bostad för privatpersoner - Avsedd effekt av lagstiftningen eller bristande förutsebarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Tilander; [2021]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt; processrätt en. civil procedure eller criminal procedure ; rättsekonomi en. law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : "House flipping” som innebär att man förvärvar, renoverar och sedan säljer bostäder med vinst har blivit alltmer populärt i dagens samhälle. Detta har lett till att en osäkerhet kring beskattningskonsekvenserna för privatpersoner har vuxit fram. LÄS MER

 4. 4. Licensvägran och standardpatent : gränsen mellan immaterialrätt och konkurrensrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Dam; [2020]
  Nyckelord :Standardpatent; SEP; FRAND; Licensvägran; Huawimålet; Patent; Immaterialrätt; Konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Standardization as a topic is only getting more and more relevant in today’s high-tech markets. The topic of this thesis is to highlight the differences in how the courts handle cases regarding the abuse of a dominant position of an intellectual-property right and standard essential patents. LÄS MER

 5. 5. Pay-for-delay i läkemedelssektorn ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Patenträtt; Immaterialrätt; Rättsvetenskap; Pay-for-delay; Läkemedelspatent; Patent; Patenttvist; Patentskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The pharmaceutical market in the EU is very complex because of its many actors with different economic and political interests as well as its legal framework. Because of these interests, the market structure as well as the structure of EU competition law and patent law, various situations arise where so-called pay-for-delay agreements are pushing the framework to its limits. LÄS MER