Sökning: "immateriella tillgångar företag sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden immateriella tillgångar företag sverige.

 1. 1. K2 eller K3? En kvantitativ studie som undersöker samband mellan soliditet, omsättningstillväxt och branschtillhörighet hos mindre onoterade företag och deras benägenhet att frivilligt tillämpa K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ofelia Granberg; Isabelle Berner; [2023-02-21]
  Nyckelord :K2; K3; redovisningsregelverk; soliditet; omsättningstillväxt; immateriella tillgångar; komplexitet; Bokföringsnämnden;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I Sverige kan mindre onoterade företag välja mellan att tillämpa det regelbaserade redovisningsregelverket K2 och det principbaserade regelverket K3. K3 har ett användarperspektiv som gör att det lämpar sig bättre som beslutsunderlag för företagets intressenter, men är samtidigt mer komplicerat och resurskrävande, varför en avvägning mellan kostnad och nytta måste göras. LÄS MER

 2. 2. Revision av immateriella tillgångar : En kvalitativ studie av svenska revisorers riskbedömning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Lekström; Emelie Alaviitala; [2021]
  Nyckelord :Revision; revision av immateriella tillgångar; immateriella tillgångar; riskbedömning;

  Sammanfattning : Världsekonomin har de senaste decennierna förändrats till att bli mer kunskapsbaserad. Denna förändring kan illustreras av att företagens tillgångar har gått från att vara 80% materiella till att bli 80% immateriella. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : En komparativ studie mellan små och stora noterade företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Lundberg; Carl Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Immateriella tillgångar; IFRS 3; Små noterade företag; Rörelseförvärv;

  Sammanfattning : IFRS 3 – Rörelseförvärv antogs 2005 i syfte att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten för börsnoterade företag. Utfallet blev däremot att andelen goodwill ökade i stora svenska börsnoterade företag, vilket anses medföra en försämrad transparens i de finansiella rapporterna. LÄS MER

 4. 4. IAS 36 - Nedskrivningsprövning av goodwill : En jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Kiranjeet Kaur Bajaj; Tara Madloul; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivningsprövning; upplysningskrav; IFRS; IAS 36;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Införandet av IFRS innebar en stor förändring av redovisningsnormer för de noterade företagens koncernredovisning. Vid IASB:s publicering av redovisningsstandard, IFRS 3 Rörelseförvärv, år 2004, reviderades även standarden IAS 36 Nedskrivningar och IAS 38 Immateriella tillgångar. LÄS MER

 5. 5. Börsintroduktion, resultatmanipulation och långsiktig aktieprestation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Asplund; Lina Joelsson; Samuel Meijer; Jonathan Zaar; [2016]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; långsiktig aktieprestation; förklaringsvariabler; börsintroduktion; svenska marknaden.; Business and Economics;

  Sammanfattning : TITEL Börsintroduktion, resultatmanipulation och långsiktig aktieprestation – En empirisk studie om resultatmanipulering vid börsintroduktioner på den svenska marknaden 2008-2012. SEMINARIEDATUM 2016-06-02 KURS FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER