Sökning: "immigrants from outside the Europe"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden immigrants from outside the Europe.

 1. 1. Integration av utrikes födda i samhället och i politiken : En empirisk studie av Sveriges kommuner mandatperioderna 1994–2014

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Integration; representation; arbetsmarknadsintegration; utrikesfödda; kommunfullmäktige; kommuner;

  Sammanfattning : By examining if the proportion of foreign born representatives – in Swedish municipal councils – connects to the integration of the same group in society, this paper tests the theoretical notion that it matters who the representatives are. Briefly, the hypothesis is inspired by Anne Phillips’ thought that political interests and priorities can derive from people’s experiences. LÄS MER

 2. 2. Arbetsförmedlarnas syn på möjligheten för nyanlända frånutomeuropeiska länder att erhålla en fast anställning : En kvalitativ studie baserad på intervjuer med arbetsförmedlare i Götaland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecka Grönberg; [2017]
  Nyckelord :immigrants from outside the Europe; labor market; social work; to get a job; arbetsmarknad; erhålla arbete; socialt arbete; utomeuropeiska immigranter;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om nyanländas situation på arbetsmarknaden genom att beskriva arbetsförmedlarnas syn på deras möjlighet att erhålla ett fast arbete. Immigranterna är nyanlända i två år efter att de skrivit in sig på arbetsförmedlingen (SFS 2010:197). LÄS MER

 3. 3. "Än vandrar jag från land till land" : -en studie om bristande arbetsmarknadsintegration i en mellanstor stad i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amela Imsirovic; [2017]
  Nyckelord :Non-Europeans; labour market; integration; KASAM; social capital; postcolonial theory;

  Sammanfattning : English title: “I still wander from country to country” The essay is about newly arrived immigrants, academics from countries outside Europe and their integration at the Swedish labour market. The purpose of this essay is to increase knowledge about non-European academic’s abilities and needs, and at the same time bring better understanding about how this group can contribute to the labour market. LÄS MER

 4. 4. - ”Jag litar på svenskar, dem behöver jag inte muta” : En fallstudie om immigrerade kvinnors mellanmänskliga tillit

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Holmberg; [2017]
  Nyckelord :Social Capital; Social Trust; Immigrant; Women; Sweden.;

  Sammanfattning : The thesis takes its first steps along previous theories of social capital based on the research of Bo Rothstein with colleagues contributed to the field. The thesis aims for a deeper investigation into the experiences that according to the theory have affected social trust in the minds of immigrant women in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Sverigedemokraterna, radikala högerpopulister?  : En studie av åsiktsförändringar hos Sverigedemokraterna.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Blomgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to understand whether the Sweden Democrats has been and is a radical right-wing populist party. Both quantitative content analysis and ideal type analysis is used as methods to fulfil the study’s purpose. LÄS MER