Sökning: "immovable property"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden immovable property.

 1. 1. Ersättningsklausuler i framtida utfästelser att överlåta fast egendom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Johansson; [2017]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Fastighetsrätt; Fast egendom; Föravtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper deals with future commitments to transfer immovable property and especially compensation clauses connected to the commitment. Future commitments to transfer immovable property has no legal effect, a party can not enforce transfer. Nor can a party be required to pay damages. LÄS MER

 2. 2. Budgivning vid fastighetsöverlåtelse- En jämförelse mellan Sverige, Norge och Danmark

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Wallin; Johanna Svahn; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien behandlar lagrum, praxis och doktrin på ämnet budgivning i Sverige, Danmark och Norge. Förekomsten av budgivning vid fastighetsöverlåtelse är en gemensam kutym för ovanstående länder. Själva processen och reglerna runt budgivningen skiljer sig dock åt mellan länderna. LÄS MER

 3. 3. Ending the symbols shattering: Bringing perpetrators to justice for the destruction of immovable cultural property in armed conflict

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Andersson; [2016]
  Nyckelord :Public international law; Cultural property; Armed conflict; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida kulturegendom tillmäts ’tillräckligt skydd’ av internationell rätt i väpnade konflikter, med betoning på den juridiska grunden för att åtala förstörelse av kulturarv som ett krigsbrott under internationell straffrätt. Jag undersöker hur de mest relevanta traktaterna i internationell rätt har uppstått sedan antagandet år 1954 av Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter. LÄS MER

 4. 4. Avtalsservitut: och dess fastighetsrättsliga verkningar vid frivillig överlåtelse av fast egendom

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jacob Farrow; [2016]
  Nyckelord :Avtalsservitut; Servitut; Undersökningsplikt; Upplysningsplikt; Sakrättsligt; Obligationsrättsligt; Rättigheter; Skyldigheter; Framtida försäljning; Belastande rättigheter;

  Sammanfattning : Ett avtalsservitut innebär, enligt 14 kap. 1 § JB, att en inskränkning görs i en fastighet (den tjänande fastigheten) till förmån för ägaren av en annan fastighet (den härskande fastigheten). Servitutets tillhörande befogenheter kan vara såväl positiva som negativa. LÄS MER

 5. 5. Self-supply of goods in the light of the principle of fiscal neutrality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kamile Skinderyte; [2015]
  Nyckelord :Self-supply; Article 16 of the VAT Directive; VAT; Tax Law; Asset labelling doctrine; allocation of assets; the principle of fiscal neutrality; Article 168a of the VAT Directive.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 16 of the VAT Directive, which regulates the self-supply of goods, is a good example of how it is complicated to achieve fraud resistance and full compliance with the principle of fiscal neutrality in the current system of VAT. This provision concerns taxation on business goods used for private purposes, which has shown to be a complex area of VAT. LÄS MER