Sökning: "immovable property"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade orden immovable property.

 1. 6. Sakrättsligt skydd vid finansiell leasing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joel Aneheim Ulvenäs; [2015]
  Nyckelord :Civilrätt en. private law ; Finansrätt en. fiscal law ; Sakrätt; Finansiell leasing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Finansiell leasing är idag en etablerad form av finansiering vid anskaffning av egendom. Den finansiella leasingmarknaden i Sverige har sedan 2002 växt stadigt med i genomsnitt 10 procent per år. LÄS MER

 2. 7. Den exklusiva behörigheten vid talan avseende sakrätt i fast egendom - En analys av EU-domstolens tolkning av art. 24.1 Bryssel Ia-förordningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gunnar Bramstång; [2015]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; internationell privaträtt; international private law; processrätt; civil procedure; sakrätt; Bryssel Ia-förordningen 1215 2012 ; Brussels I regulation recast 1215 2012 ; exklusiv behörighet; exclusive jurisdiction; talan avseende sakrätt i fast egendom; proceedings relating to rights in rem in immovable property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar innebörden av fastighetslandets exklusiva behörighet vid talan avseende sakrätt i fast egendom, enligt art. 24.1 Bryssel Ia-förordningen (förordning 1215/2012), samt dess relation till svensk internationell privat- och processrätt. LÄS MER

 3. 8. Formkravet vid överlåtelse av fast egendom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniella Swenson; [2014]
  Nyckelord :avtalsrätt; fastighetsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats behandlar formkravet i svensk rätt, speciellt formkravet och avtalsbundenhet i samband med att fast egendom överlåts och parterna skriver under köpehandlingar vid olika tidpunkter. Överlåtelse av fast egendom undantas från AvtL:s bestämmelser eftersom det är ett formalavtal som regleras lex specialis i 4:1 JB. LÄS MER

 4. 9. Compulsory Purchase procedure in Bangladesh

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sardar Moklesur RAHMAN; [2013]
  Nyckelord :Land Acquisition; Public purpose; Resettlement; FAO; FIG; Market Value; DCF method; Compensation; Bangladesh;

  Sammanfattning : Government authority can, for public benefit purpose, take private ownershipof land by compulsory purchase. Primary aim of this study is how to protectprivate land owners rights in spite of governments power of acquiring land.Bangladesh, as for details study, is a most densely populated country in theWorld. LÄS MER

 5. 10. Deduction of VAT on immovable property -Fiscal neutrality and Art 168a

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Benjamin Morris; [2011]
  Nyckelord :law; VAT; V.A.T.; tax; 168a; 168 a; immovable property; adjustment deduction; payment; lennartz; cash-flow advantages; tax-free loan; deduct full input VAT; deduct; input VAT; assessement for private use; allocation; depreciation; equitable; equty; lennartz principle; 10-year interest free loan; pro rata deduction; temporary exemption equalisation; untaxed end use; untaxed end-use; puffer; wollny; initial deduction; incongruence; economic lifetime; RVD; prevent unjustified cash-flow advantage; allocated; business assets; private assets; mixed use assets; option for taxation; kuhne; mohsche; armbrecht; bakcsi; fischer; charles; supply during adjustment period; self-supply; deferred private use; construction; prevent; tax law; european vat; tfeu; ecj; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis starts with a description of the background to the change of the rules on deduction of VAT on mixed use immovable property through the insertion of Article 168a in the RVD. The reason according to the Amendment is to promote equity and to prevent unjustified cash-flow advantages granted to taxable persons who use acquire immovable property, deduct full input VAT and then pay it back over the duration of the adjustment period in the form of assessment for private use. LÄS MER