Sökning: "immunitet ratione personae"

Hittade 1 uppsats innehållade orden immunitet ratione personae.

  1. 1. Immunitet för stater och dess representanter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Amanda Sundberg; [2014]
    Nyckelord :statsimmunitet; immunitet ratione personae; immunitet ratione materiae; jus cogens; internationella brott; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Som känt är alla stater och dess representanter skyddas mot åtal av andra stater genom immunitet ratione materiae och immunitet ratione personae. Ett existerande dilemma är huruvida denna immunitet ska kunna åberopas när ett internationellt brott har blivit begånget av en stat eller på uppdrag av en stat. LÄS MER