Sökning: "immunmedierad polyartrit"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden immunmedierad polyartrit.

 1. 1. Symptom och undersökningsfynd hos hundar med tecken på polyartrit : en retrospektiv fallstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Karolina Engdahl; [2016]
  Nyckelord :immunmedierad polyartrit; ledsjukdom; hälta; smärta;

  Sammanfattning : Immunmedierad polyartrit är en typ av ledsjukdom som karaktäriseras av hälta och ledsmärta. Sjukdomen kan yttra sig på olika sätt. Vissa individer drabbas av akut systemisk sjukdom med feber och trötthet i kombination med kraftig, tydligt palperbar ledsvullnad och smärta. LÄS MER

 2. 2. Diagnostiska kriterier och C-reaktivt protein hos Nova Scotia Duck Tolling Retrievers med immunmedierad sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Kånåhols; [2015]
  Nyckelord :Nova scotia duck tolling retriever; C-reaktivt protein; CRP; immunmedierad reumatisk sjukdom; IMRD; steroid-responsiv meningit arterit; SRMA; tollare; tollarsjuka;

  Sammanfattning : Nova Scotia Duck Tolling Retriever, eller tollare som de kallas i dagligt tal, är överrepresenterade för vissa immunmedierade sjukdomar. I Sverige är framförallt den SLE (systemisk lupus erythematosus)-relaterade sjukdomen immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD) samt steroid responsiv meningit-arterit (SRMA) uppmärksammade. LÄS MER

 3. 3. Tollarsjuka hos Nova Scotia Duck Tolling Retriever : en sjukdomsbeskrivning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennie Axelsson; [2007]
  Nyckelord :Nova Scotia Duck Tolling Retriever; tollarsjuka; autoimmunitet; ledsmärta; polyartrit;

  Sammanfattning : In the dog breed Nova Scotia Duck Tolling Retriever (NSDTR) several dogs suffer from joint pain and possibly pain from the muscles. This diffuse disease is called Immune-mediated Non- Erosive Arthritis in Nova Scotia Duck Tolling Retriever. The disease is most likely of autoimmune nature where the etiology still is unknown. LÄS MER