Sökning: "implementera företagskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden implementera företagskultur.

 1. 1. Framgångsfaktorer vid implementering av smart teknologi inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Oldestam; Louise Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industri 4.0 refererar till den fjärde industriella revolutionen där fabriker inom “traditionell” industri fasas ut för att ersättas delvis eller helt med smarta lösningar i syfte att bli smarta fabriker. Med Industri 4.0 förväntas fabriker kunna uppnå en mer effektiv produktion vad gäller kapital, material och produktkvalitet. LÄS MER

 2. 2. Företagskultur – en viktig faktor för att bedriva miljöinnovation? : En studie om sambandet mellan företagskultur och miljöinnovation inom den svenska tillverkningsbranschen och tjänstesektorn

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lovisa Neuman; [2020]
  Nyckelord :Environmental innovation; innovation; corporate culture; manufacturing industry; service sector; Miljöinnovation; innovation; företagskultur; tillverkningsbranschen; tjänstesektorn;

  Sammanfattning : De miljörelaterade utmaningarna som världen står inför medför en ökad press på företag från intressenter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som inte skadar miljön utan berikar den. En förutsättning för att kunna möta miljöutmaningarna anses vara att företag i högre utsträckning bedriver innovation där hänsyn tas till dessa miljörelaterade problem, så kallade miljöinnovationer. LÄS MER

 3. 3. Förstudie till implementering av ISO 14001:2015 : Examensarbete 2020

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Fredrik Holmström; Jakob Hoffsten; [2020]
  Nyckelord :Critical Factors; EMS; Environmental Management System; Implementation; ISO 14001:2015; ISO 14001:2015; Miljöledningssystem; MLS; Implementering; Kritiska Faktorer;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att skapa ett underlag för små företag som ska implementera ISO 14001, genom att undersöka och identifiera kritiska faktorer samt lösningar för att överkomma dessa. Resultatet av studien kommer sedan användas för att skapa ett ramverk till små företag när de implementerar miljöledningssystemet ISO 14001:2015. LÄS MER

 4. 4. Implementering av cirkulär ekonomi inom stålindustrin : En kvalitativ fallstudie för att utforska vad implementeringen innebär

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maximilian Brobjer; Felix Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; implementation; steel industry; social benefit; Cirkulär ekonomi; implementation; stålindustrin; samhällsnytta.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Vi konsumerar redan idag en och enhalv gånger jordens bärkapacitet,ochkommer 2030behöva två jordklotför att stödja vår konsumtion.Dettamedförockså en ännu högre konsumtionsökning som kommer att sätta ett ännu högretryck på jorden. LÄS MER

 5. 5. The role of corporate culture in managing cultural diversity - A case study on a German multinational company

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rafiul Abedin Chokder; Paulina Vanessa Díaz Tapia; [2019]
  Nyckelord :National Culture; Corporate Culture; Germany; MNC; Employee’s Perception.; Nationell kultur; Företagskultur; Tyskland; MNC; Medarbetares uppfattning.;

  Sammanfattning : Research Aim: Our aim is to understand how multinational companies integrate cultural diversity of employees in their corporate culture. To achieve this objective, we compare the employees’ perception with the company's view on the topic. Design/methodology/approach: A qualitative case study is conducted with three sets of questionnaires. LÄS MER