Sökning: "implementering kris"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden implementering kris.

 1. 1. Innovationsimplementering under kris : En kvalitativ fallstudie med påtvingad implementering av digitala konferensverktyg som reaktion av anpassning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Forsblom; Nikita Tzonov; [2021]
  Nyckelord :Innovation; implementation; consult; covid-19; Innovation; implementation; konsult; covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur en svensk konsultbyrå som arbetar både internt och externt har implementerat digitala konferensverktyg som har blivit påtvingade av Covid-19 pandemin. Studien bygger på en kvalitativ fallstudie där totalt sex digitala intervjuer gjordes med tre konsulter, en konsultchef, en kommunikationschef och en försäljningschef. LÄS MER

 2. 2. Revision i tider av social distansering : En kvantitativ studie av revisionsbranschen under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annie Nordmark; Angelica Willstein; Klara Otteborn; [2021]
  Nyckelord :Audit quality; audit fees; concern assessment; going concern; audit procedures; human capital; audit staff salaries; crisis management; auditing; digitalization; work from home; Covid-19; “Big Four”.;

  Sammanfattning : Titel: Revision i tider av social distansering Inledning: En kris är något som påverkar det normala och bidrar till en avvikelse i en organisation. Coronapandemin har bland annat satt krav på implementering av hemarbete och dess strategier. En revisors roll i företaget är att ge en rättvisande bild av företagets finansiella information. LÄS MER

 3. 3. Krishantering och Ledarskap i en kris : Transportföretag under covid-19

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Robert Korpics; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka ledare inom transportbranschens krisplanering samt kris implementering vid Covid-19. Uppsatsen ämnade också att undersöka vilken betydelse ledarskapsstilar och kommunikation har för en krishantering för att kunna se om ledarskapsstilar påverkar krishanteringen. LÄS MER

 4. 4. Svensk Operationskonst : Ett tydligt manus för kreativ improvisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Per Hedenius; Mikael Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Doktrin; operativ; manövertänkande; uppdragstaktik; integrationstänkande; flexibilitet; tillsammans; strategisk; interoperabilitet; Försvarsmakten; Nato.;

  Sammanfattning : In 2020, the Swedish Armed Forces will issue the publication that will operationalize the Military Strategic Doctrine of 2016. This new doctrine, named Doctrine for Joint Operations, is planned to cover all the Armed Forces' operational activities at peace time, crisis and war in the execution of Joint Operations. LÄS MER

 5. 5. Stöd till närstående inom palliativ hemsjukvård : - Distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Vackmyr; Carin Lundahl; [2020]
  Nyckelord :District nurse; family-oriented care; home-based care; interview study; palliative care; security; Distriktssköterska; familjecentrerad omvårdnad; hemsjukvård; intervjustudie; palliativ vård; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården bedrivs i stor omfattning i hemmet, vilket kan vara krävande för alla inblandade. Forskning visar att den närstående behöver stöd för att orka finnas där för den döende och för att själv inte riskera att utveckla fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER