Sökning: "implementering studie"

Visar resultat 1 - 5 av 2388 uppsatser innehållade orden implementering studie.

 1. 1. Ansvar och ledning utifrån Lpfö18. En fenomenografisk studie om rektorers uppfattningar av revideringen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Åse Karlsson; Klara Nylén; [2024-02-26]
  Nyckelord :Revidering; implementering; ansvar; ledning; ledarskap; förskollärare; arbetslag; rektorer; förskola; profession; uppdrag; komplexitet; fenomenografi;

  Sammanfattning : Med anledning av den nya revideringen för förskolan (Lpfö 18) som trädde i kraft i juli 2019 önskade vi i maj 2021 undersöka hur den uppfattades några år senare. Det som särskilt intresserat oss är de nytillkomna skrivningarna gällande ansvar och ledning. Detta arbete består av en mindre empirisk studie. LÄS MER

 2. 2. Hemlöshetsbekämpning i Förändring : En kvalitativ studie om professionens syn på Bostad först och Bostadstrappan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Michael Risfjell; [2024]
  Nyckelord :Hemlöshet; bostadslöshet; bostad först; bostadstrappan; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka metoden Bostad först ur professionens perspektiv för att bedöma dess effektivitet i att bekämpa hemlöshet i Sverige jämfört med den tidigare metoden Bostadstrappan. Genom att använda en kvalitativ metod, baserad på semistrukturerade intervjuer och en induktiv ansats, har studien undersökt implementeringen av Bostad först i svensk kontext. LÄS MER

 3. 3. Vem bär ansvaret? : En studie om gymnasielärares perspektiv på HBTQIA+-inkludering inom skolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victoria Junghagen; Tim Heinonen; [2024]
  Nyckelord :HBTQIA heteronormativitet inkludering psykisk ohälsa skola;

  Sammanfattning : HBTQIA+-personers ökade risk för psykisk ohälsa är nära kopplad till minoritetsstress, vilket innebär att dessa personer ofta utsätts för kränkningar, hot och diskriminering. Detta resulterar i en märkbar skillnad i upplevd psykisk ohälsa jämfört med personer som inte identifierar sig som en HBTQIA-person, då samhället övervägande formas efter en heteronormativ modell. LÄS MER

 4. 4. Vägen mot en hållbar hantering av vatten och avlopp i en urban miljö år 2070, under ett förändrat klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Lisa Lundgren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hållbar hantering av vatten och avlopp (VA) är avgörande för att skydda miljön och människors hälsa. Ansvaret kan dock inte enbart läggas på VA-sektorn, utan hela samhället behöver vidta åtgärder för att hantera utmaningar relaterade till befolkningstillväxt, urbanisering och klimatförändringar. LÄS MER

 5. 5. Etiska aspekter rörande användning av AI inom redovisning : En kvalitativ studie om hur redovisningsekonomer ser på etik och användandet av AI

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Hanna Omhav; Jakob Svärd; Johan Lindblom; [2024]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Redovisning; Artificiell Intelligens; Etik; AI; Implementering AI;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell intelligens (AI) är ett paraplybegrepp för intelligent teknologi. AI används inom redovisningsområdet, och kommer användas mer i framtiden. En rad etiska frågor har uppkommit i samband med ökat införande av AI i samhället i stort och även inom redovisningsområdet. LÄS MER