Sökning: "implementeringsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet implementeringsteori.

 1. 1. Bosättningslagen - Om lagens möjligheter och brister utifrån ett kommunalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Iyad Hammoura; Khalil Hammoura; [2020]
  Nyckelord :Anvisade; barnperspektiv; bosättningslagen; kvotflyktingar; kommunalt mottagande; nyanlända; samverkan; assigned; children´s perspective; collaboration; law of settlement; municipal reception; newly arrived; quota refugees;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka om bosättningslagens möjligheter och brister, detta genom att undersöka hur yrkesverksamma under lagen upplever sitt arbete. Vi har i studien utgått ifrån ett kommunalt perspektiv i form av en fallstudie där vi studerade en kommun på djupet. LÄS MER

 2. 2. Förstå, vilja och kunna : En kvalitativ studie av en viktig treenighet i implementeringen av patientlagen

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulina Skarheden; [2020]
  Nyckelord :Implementering; implementeringsproblem; implementeringsteori; patientlagen;

  Sammanfattning : Patientlagen (SFS 2014:821) trädde i kraft 1 januari 2015. I implementeringsprocessen är det viktigt att man gör uppföljningar av implementeringen för att se hur det implementerade fungerar i verksamheten. Detta gör man för att säkerställa att det inte har uppkommit implementeringsproblem. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar och systematiskt jämställdhetsarbete : En kvalitativ studie om jämställdhetsarbete inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Freja Löpp; Julia Cornelius; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Utmaningar; Ekonomiskt bistånd; Jämställdhetsmål; Genussystemteori; Implementeringsteori; Systematiskt jämställdhetsarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain an understanding of how professionals in social assistance experience challenges with gender equality work linked to Kalmar County's regional equality goals: Systematic equality work. With hope of contributing knowledge for the continued work for equality between women and men. LÄS MER

 4. 4. Barnkonventionen som svensk lag : En komparativ fallstudie om kommunal implementering av lagen 2018:1197 om FN:s konvention om barnets rättigheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Cornbert; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; implementeringsteori; komparativ fallstudie; lokal implementering; svenska kommuner; lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze which factors that enables the implementation of UN’s Convention on the Rights of the Child to differ in different places in Sweden. The aim of this study is achieved by analyzing two study objects that both have been implementing the Convention on the Rights of the Child with the help of the implementation theory. LÄS MER

 5. 5. Barnrätt på bibliotek : Om implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter på svenska folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Wallén; [2020]
  Nyckelord :FN:s konvention om barnets rättigheter; implementeringsteori; folkbibliotek; barnet och biblioteket; Löpa linan u;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur FN:s konvention om barnets rättigheter och implementeringen av den kan relateras till svensk folkbiblioteksverksamhet. Syftet är att undersöka hur implementeringsprocessen ser ut på folkbibliotek i landet och vilka förutsättningar som finns för ett arbete med konventionen. LÄS MER