Sökning: "implementeringsteorin"

Visar resultat 11 - 15 av 23 uppsatser innehållade ordet implementeringsteorin.

 1. 11. Estetiska uttryckssätt i samhällskap på högstadiet utifrån implementeringsteorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Hansson; Gazmend Hysejni; [2015]
  Nyckelord :Estetiska uttryckssätt; implementering; närbyråkrat; skolans riktlinjer; lärare och undervisning;

  Sammanfattning : Fokus för denna studie är estetiska uttryckssätt. Forskningen kring implementering av skolans riktlinjer visar att det uppstår en problenatik vid implementering. Även begreppet estetiska uttrycksätt upplevs som vagt och svårdefinerat. LÄS MER

 2. 12. Implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete - En kartläggning om hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet är implementerat hos enhetschefer i SDF Västra Hisingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marcus Sjöholm; [2014-09-30]
  Nyckelord :Enhetschefer; Implementering; Implementeringsfaktorer; Systematiskt arbetsmiljöarbete; Verkställare;

  Sammanfattning : Intresset för uppsatsens ämne växte fram under författarens praktik på SDF Västra Hisingens HR-kontor där enhetscheferna visade tecken på att ha otillräckliga kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet som de var ansvariga för.Syfte: Syftet med denna studie har varit att undersöka hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet är implementerat hos enhetscheferna i SDF Västra Hisingen samt vilka faktorer som påverkade implementeringen mest. LÄS MER

 3. 13. Implementering av Motivational Interviewing : Utbildningen som inte utnyttjas

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Martin Jeremic; Markus Vilhelmsson; [2014]
  Nyckelord :Motivational interviewing och implementering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlare uppfattar implementeringen av MI inom SiS-ungdomsvård. Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en kvalitativ ansats. Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med fem behandlingspedagoger där alla har erfarenhet av MI som förhållningssätt. LÄS MER

 4. 14. "Att lära barn läsa och skriva, det kan jag!" : En intervjustudie utifrån implementeringsteorin om hur kompetens, resurser och motivation påverkar pedagogernas val av läs- och skrivutvecklingsmetod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Jennie Larsson; Julia Andersson; [2014]
  Nyckelord :Implementeringsteori; kompetens; läs- och skrivutvecklingsmetod; motivation; resurser;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att studera hur faktorerna kompetens, resurser och motivation påverkar pedagogerna i deras val av läs- och skrivutvecklingsmetod. Utifrån implementeringsteorin och med hjälp av kvalitativa intervjuer har vi försökt få större förståelse för de förutsättningar pedagogerna ställs inför på skolorna. LÄS MER

 5. 15. Aspergers syndrom i skolan : En kvalitativ studie om gymnasielärares förståelse, kunskap och motivation till att undervisa elever med Aspergers syndrom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Oskar Brusewitz; Emma Johansson; [2012]
  Nyckelord :Implementering; gymnasieskolan; Aspergers syndrom; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att med hjälp avimplementeringsteorin ta reda på huruvidalärare i gymnasieskolanförstår, kan och vill skapa en god lärandemiljö för elever medAspergers syndrom mot bakgrund av de direktiv som finns i gymnasieskolans styrdokument.Utifrån en kvalitativ intervjumetod kommer sex stycken inom gymnasieskolan verksammalärares upplevda uppfattningar om förståelse, kunskaper och möjligheter att optimerainlärningen för elever med Aspergers syndrom i skolan att diskuteras. LÄS MER