Sökning: "implicit läsare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden implicit läsare.

 1. 1. Attityd i text : En studie om elevers förmåga att uttryckakänslor och värderingar i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabelle Eklund; Rebecca Eklund; [2020]
  Nyckelord :Läs-och skrivutveckling; elevtextanalys; metaspråk; appraisalsystemet; funktionell lingvistik;

  Sammanfattning : Studienssyfte var att synliggöra de värderande språkresurser som används för att skapaen relation till läsaren. För att uppfylla studiens syfte ställdes tvåforskningsfrågor: Vilka värderande språkresurser används i elevtexter skrivna iberättande text i årskurs 3 i skolämnet svenska? Vilka mönster går att urskiljai användningen av dessa språkliga resurser? För att besvara forskningsfrågornavalde vi att analysera 90 elevtexter från de nationella proven år 2016 förårskurs 3, varav tio utav dessa ingick i vår pilotstudie. LÄS MER

 2. 2. Text-parasiter : En tanke-vandring kring vår relation till texter och läsande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnea Frick; [2019]
  Nyckelord :Parasite; Symbiosis; Werther-effect; Reading; Good and Evil; Fahrenheit 451; Relationship to reading; Relationship to text; Propaganda; Implied Reader; Parasit; Symbios; Werther-effekt; Läsning; Gott och Ont; Fahrenheit 451; Relation till läsning; Relation till text; Propaganda; Implicit läsare;

  Sammanfattning : This study explored the reading-subjects relationship to reading and texts, and if this relationship, through metaphors, could be compared to that of a parasite or a symbiosis. In other words the question that was asked was; can the reading-subjects relationship to the written text be compared to that of a parasite and it’s host, or is the relationship more similar to that of a symbiosis? The method for the study has been to find and compare different views on reading and text, that has been presented by a series of different theoreticians. LÄS MER

 3. 3. Environmental Implications of Media Consumption embedded in Digital Ecosystems : A bottom-up systems approach to the perennial case of paperless reading in Germany

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Joachim Felix Aigner; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Sustainable Development; Environmental Hot-spots; Bottom-up Analysis; Life Cycle Assessment LCA ; Environmental Impacts; Carbon Footprint; Global Warming Potential; Media Consumption; Digital Ecosystem; Paperless Publishing and Reading; E-Book; E-Magazine; E-Paper; Germany;

  Sammanfattning : Digitalization has been reshaping the media landscape in recent years, often conveying an implicit promise of becoming less dependent on physical resources. At the same time, the current understanding of digital reading goes beyond dedicated e-readers or definable digital media products such as magazines or newspapers. LÄS MER

 4. 4. Using clickstream data as implicit feedback in information retrieval systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Johansson; [2018]
  Nyckelord :query expansion; search engine; elasticsearch; clickstream;

  Sammanfattning : This Master's thesis project aims to investigate if Wikipedia's clickstream data can be used to improve the retrieval performance of information retrieval systems. The project is conducted under the assumption that a traversal between two article connects the two articles in regards to content. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa i läsförståelse : En studie om lärares uppfattningar om läsförståelseutveckling och läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Penelope Grant; [2015]
  Nyckelord :reading comprehension; reading comprehension instruction; phenomenography; Läsförståelse; läsförståelseundervisning; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka lärares uppfattningar om läsförståelseutveckling och om hur läsförståelseundervisning. Det är en kvalitativ studie inspirerad av fenomenografisk metodansats med halvstrukturerade intervjuer som datainamlingsmetod. LÄS MER