Sökning: "implicit sekvensinlärning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden implicit sekvensinlärning.

  1. 1. Procedurellt minne hos universitetsstuderande med dyslexi

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

    Författare :Janina Pierre; Josefine Toreheim; [2014]
    Nyckelord :developmental dyslexia; procedural memory; implicit sequence learning; consolidation; alternating serial reaction time task; the procedural deficit hypothesis; dyslexi; procedurellt minne; implicit sekvensinlärning; konsolidering; alternating serial reaction time task; the procedural deficit hypothesis;

    Sammanfattning : Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårighet som inte kan förklaras av t.ex. bristfällig undervisning, låg begåvning eller synproblem. Orsaken till dyslexi anses vanligen vara nedsatt förmåga av fonologiskt processande. LÄS MER