Sökning: "implicita attityder"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden implicita attityder.

 1. 1. ”Det finns ingen reflektion i lärandet i hemlandet ”Språkliga konstruktioner av andraspråkslärares implicita attityder till nyanländas kulturella resurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Helin Duman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med min studie är att undersöka med vilka språkliga medel negativa attityder till nyanländas kulturella resurser konstrueras. Frågeställningar som besvaras i studien är:  Med vilka språkliga medel konstrueras explicita och implicita negativa attityder till nyanlända elever?  Hur kommer dessa till uttryck i relation till kulturella resurser som flerspråkighet, kodväxling, modersmål och transfer? Metoden i studien är en kvalitativ analys av inspelat material där några utvalda analyseras ingående. LÄS MER

 2. 2. Kreativitet - en attraktiv förmåga på framtida arbetsmarknaden : svenska grundskolelärares föreställningar om skolelevers kreativitet och kreativa beteende jämförda med amerikanska lärares

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jacqueline Forsberg; [2018]
  Nyckelord :kreativitet; kreativt beteende; skola; lärare; automation;

  Sammanfattning : Majoriteten av Sveriges arbetskraft befinner sig i yrken med hög risk att automatiseras inom kommande ett eller två decennier. Det är därför av största vikt att skolan förbereder den framtida arbetskraften för den omställning som sannolikt väntar arbetsmarknaden och förser eleverna med den kunskap och förmågor som de behöver. LÄS MER

 3. 3. "Man skulle kunna lösa många problem genom att pappor var hemma mer med sina ungar" : En kvalitativ studie om pappors attityd till och upplevelse av föräldraledighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Moa Eriksson Sandström; [2018]
  Nyckelord :Föräldraledighet; Jämställdhet; Könsroller; Pappor;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom semistrukturerade intervjuer med blivande och nyblivna heterosexuella pappor undersöka attityder till och upplevelse av föräldraledighet hos pappor. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk analys vilket resulterade i tre teman: De ekonomiska skälens paradox, Att få välja själv och Betydelsen av andra. LÄS MER

 4. 4. Implicita attityder till frivilligt barnfria : En kvantitativ studie om hur olika grupptillhörigheter påverkar individens attityd till frivilligt barnfria

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Linda Kamber Jussila; Gabrielle Fermby; [2017]
  Nyckelord :Sociology; Social psychology; Childfree; Childless; Implicit attitudes; Implicit associations test; Pronatalism; Individualism; Abnormal behavior; Sociologi; Socialpsykologi; Barnfri; Barnlös; Implicita attityder; Implicit associationstest; Pronatalism; Individualism; Avvikande beteende;

  Sammanfattning : Det finns en skillnad mellan att vara barnlös och barnfri, nämligen att inte kunna få och att välja bort barn. Enligt tidigare forskning beskrivs frivilligt barnfria ofta som avvikande och stigmatiseras av samhället. LÄS MER

 5. 5. Teaching English grammar : A study of approaches to formal grammar instruction in the subject English in Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Maureen Lugoloobi-Nalunga; [2017]
  Nyckelord :Grammar instruction; grammar learning; grammar acquisition; language development; second language; foreign language; EFL ESL; Second Language Acquisition; SLA.; Grammatikundervisning; grammatikinlärning; språkinlärning; språkutveckling; andraspråk; främmande språk; andraspråksinlärning.;

  Sammanfattning : The main aim of the present study was to identify examples of practical grammar instruction methods in an EFL/ESL classroom in Swedish upper secondary school. Data was collected through classroom observations and interviews. LÄS MER