Sökning: "implicita attityder"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden implicita attityder.

 1. 1. ”Även pappor hade rätt att leka med sina barn, och barnet fick rätt att leka med sin pappa” En kritisk läromedelsanalys i samhällskunskap med fokus på aspekterna könsroller, jämställdhet och sexualitet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Jensen; [2020-02-28]
  Nyckelord :Könsroller; jämställdhet; sexualitet; läromedel; läroböcker; samhällskunskap; heteronormativitet; genus.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur kunskap om jämställdhet, könsroller och sexualitet i nyareläroböcker i samhällskunskap för mellanstadiet förmedlas och framställs. Detta gör jag genomatt kritiskt granska och synliggöra normer, värderingar, attityder samt analysera hurförfattaren förhåller sig till innehållet och tilltalar läsaren. LÄS MER

 2. 2. Exponering av träningsideal från sociala medier och dess påverkan på implicita attityder mot överviktiga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Wallin; Jennifer Tillack; [2020]
  Nyckelord :Exercise; implicit attitudes; obesity; prejudice; training ideals; training posts on social media; Fördomar; implicita attityder; motion; träningsideal; träningsinlägg på sociala medier; övervikt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om träningsideal från sociala medier har en effekt på implicita attityder mot överviktiga. Studien är en experimentell mellangruppsdesign där 51 studenter (29 kvinnor och 22 män) på Högskolan i Halmstad mellan åldrarna 19 och 38 (M=23) deltog. LÄS MER

 3. 3. ”Det finns ingen reflektion i lärandet i hemlandet ”Språkliga konstruktioner av andraspråkslärares implicita attityder till nyanländas kulturella resurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Helin Duman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med min studie är att undersöka med vilka språkliga medel negativa attityder till nyanländas kulturella resurser konstrueras. Frågeställningar som besvaras i studien är:  Med vilka språkliga medel konstrueras explicita och implicita negativa attityder till nyanlända elever?  Hur kommer dessa till uttryck i relation till kulturella resurser som flerspråkighet, kodväxling, modersmål och transfer? Metoden i studien är en kvalitativ analys av inspelat material där några utvalda analyseras ingående. LÄS MER

 4. 4. Kreativitet - en attraktiv förmåga på framtida arbetsmarknaden : svenska grundskolelärares föreställningar om skolelevers kreativitet och kreativa beteende jämförda med amerikanska lärares

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jacqueline Forsberg; [2018]
  Nyckelord :kreativitet; kreativt beteende; skola; lärare; automation;

  Sammanfattning : Majoriteten av Sveriges arbetskraft befinner sig i yrken med hög risk att automatiseras inom kommande ett eller två decennier. Det är därför av största vikt att skolan förbereder den framtida arbetskraften för den omställning som sannolikt väntar arbetsmarknaden och förser eleverna med den kunskap och förmågor som de behöver. LÄS MER

 5. 5. "Man skulle kunna lösa många problem genom att pappor var hemma mer med sina ungar" : En kvalitativ studie om pappors attityd till och upplevelse av föräldraledighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Moa Eriksson Sandström; [2018]
  Nyckelord :Föräldraledighet; Jämställdhet; Könsroller; Pappor;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom semistrukturerade intervjuer med blivande och nyblivna heterosexuella pappor undersöka attityder till och upplevelse av föräldraledighet hos pappor. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk analys vilket resulterade i tre teman: De ekonomiska skälens paradox, Att få välja själv och Betydelsen av andra. LÄS MER