Sökning: "implicita"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade ordet implicita.

 1. 1. Sist-in-sLAShas-ut : En diskursanalys av politiska dokument kring turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Bohman; [2019]
  Nyckelord :Turordningsregler; LAS; diskursanalys; makt; arbetstagare; arbetsgivare; samhällsekonomi; anställningsskydd;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker språkets konstruktion i politiska dokument som skrivits tiden innan revideringen av lagen om anställningsskydd fastställdes år 1982 - och fram till början av år 2019. Undersökningen avgränsar sig till turordningsreglerna och diskussioner om dessa eftersom paragrafen varit föremål för inskränkningsförslag ända sedan lagen fastställdes år 1974. LÄS MER

 2. 2. "En gång skulle två katter tälta" : En analys av intertextualiteter i elevers berättande texter i relation till de nationella provens stödstrukturer för ämnesprov i svenska i årskurs 3, 2014 och 2015

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnéa Forsberg; Maria Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Nationella prov i svenska i årskurs 3; Elevtexter; Stödstrukturer; Intertextualitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka intertextualiteter i elevers berättande texter i relation till de stödstrukturer som erbjuds i samband med de nationella proven i svenska för årskurs 3 år 2014 och år 2015. Syftet mynnar ut i de forskningsfrågor som besvaras i analys och resultat. LÄS MER

 3. 3. Körsång i skolan – en arena för utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Alice Jurström; [2018-10-09]
  Nyckelord :Körsång; undervisning; gymnasieskola; fokusgruppsamtal; diskurspsykologi; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker och problematiserar hur gymnasieelever talar om och därmed konstruerar skolämnet körsång. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av tre fokusgruppsamtal med gymnasieelever på estetiska programmet med inriktning musik. LÄS MER

 4. 4. BLÅTT BLOD – DÅ SÅG MENSAKTIVISTERNA RÖTT - En multimodal kritisk diskursanalys av mensaktivism på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erika Nordbring; Julia Ekman; [2018-09-12]
  Nyckelord :mens; mensaktivism; nätaktivism; Instagram; menskonst; tabu;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur svenska mensaktivistiska inlägg på Instagram i både text och bild utmanar rådande samhällsstrukturer och normer kring mens.Teori: Den tidigare forskningen består främst av forskning om feministisk och digital aktivism samt menstruationsforskning i samhällelig kontext. LÄS MER

 5. 5. Text eller tabell : En studie om implicit och explicit ordinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :John Lindström; [2018]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; ordinlärning; implicit inlärning; explicit inlärning; substantiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilken inlärningsmetod som ledde till snabbast inlärning av substantiv, explicit eller implicita metoder. Hypotesen var att explicita metoder skulle vara överlägset sett till antalet inlärda substantiv över en begränsad tid. LÄS MER