Sökning: "impression management"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden impression management.

 1. 1. Svenska företags redovisning av biologisk mångfald under 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Genlid Johansson; Andreas Hernbo; [2021-08-30]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteori; impression management; organisatoriska fasader;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förlust av biologisk mångfald är ett av de största hotenmot mänskligheten. Företag har ett stort ansvar att rapportera om dess påverkanpå naturen, dels för att säkra verksamhetens produktion och dels för att bevara sinlegitimitet hos intressenter. LÄS MER

 2. 2. Why are ecological problems increasing when corporate sustainability practices are significantly growing? A planetary boundaries perspective of the Swedish food retail market’s sustainability reporting

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Olofsson; Klara Ribom; [2021-06-30]
  Nyckelord :Food industry; Planetary boundaries; Ecological limits; Sustainability reporting; Swedish food retail market.;

  Sammanfattning : Background and Problem: The environmental debate has increased in society for the lastcouple of years and the main focus has been on climate change and carbon dioxide emissions.The concern has led to an increase of sustainability practices among companies and newdirectives from policymakers. LÄS MER

 3. 3. Perfekta och attraktiva kvinnor : En studie av influencers självpresentationer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Alice Mattisson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The amount of time Swedish people spend online is constantly increasing. Here,the conditions for self-presentation is drastically different from the physicalworld. Written text, along with pictures, videos and sound acts as a distancingmask between the user and their actions. LÄS MER

 4. 4. Skönhetsfiltrens veteraner : En förstudie om unga kvinnors syn på skönhetsfilter och dess effekter i samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Olivia Ramviken; [2021]
  Nyckelord :skönhetsfilter; AR; social jämförelse; impression management;

  Sammanfattning : En utforskande och kvalitativ förstudie kring användningen av skönhetsfilter på Instagram för att förstå unga kvinnors åsikter och tankar kring ämnet. Baserat på Leon Festingers teorier kring social jämförelse, Erving Goffmans impression management och Roger Caillois mimicry så försöker vi förstå vad skönhetsfilter gör med oss och varför vi använder det, tillsammans med användningen av augmented reality och skapandet av ett eget skönhetsfilter. LÄS MER

 5. 5. Invasiva främmande arter : En undersökning i Värmlands län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Linda Blom; [2021]
  Nyckelord :Invasive alien species; Värmland; Establishment; Spread; Climate change; Invasiva främmande arter; Värmland; Etablering; Spridning; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald samt att de medför stora ekonomiska kostnader. Kommunerna spelar en viktig roll gällande tillsyn och bekämpning av invasiva främmande arter då de ofta är fastighetsägare och ansvarar för stora arealer. LÄS MER