Sökning: "inaktivitet psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden inaktivitet psykisk ohälsa.

 1. 1. Fysisk aktivitet i samband med psykisk ohälsa : En outnyttjad resurs inom vården?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Idun Rogstad Aakre; Ebba Åhlander; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; fysisk aktivitet; hindrande faktorer; möjliggörande faktorer;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem, med påverkan på både samhälls- och individnivå. Fysisk inaktivitet och psykisk ohälsa har ett starkt samband och fysisk aktivitet har visat sig ge goda effekter som kompletterande behandling vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Hälsoarbetet i grundskolan : En kvalitativ intervjuundersökning om hälsopedagogens, rektorernas och kommunens hälsoarbete på grundskolor i Stockholms stad.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Felicia Söderström; Andrea Liljeström; [2019]
  Nyckelord :Hälsa Hälsopedagog Hälsoarbetet i grundskolan kvalitativ intervjustudie rektorer hälsopromotion hälsofrämjande förebyggande hälsoperspektiv GIH;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur hälsoarbetet såg ut rörande hälsofrågor kring fysisk aktivitet och hälsosam kost för att främja psykisk hälsa hos elever i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors uppfattningar om att arbeta med hälsofrämjande omvårdnad : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jennie Hansen; Emma Sjöstrand; [2016]
  Nyckelord :hälsa; hälsofrämjande omvårdnad; prevention; promotion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsa är individuellt och sjuksköterskan behöver förstå vad hälsa är för varje individ för att kunna utforma en god hälsofrämjande omvårdnad. Hälsa innebär inte enbart frånvaro utav sjukdom, begreppet består av fler dimensioner som både fysisk och psykisk hälsa liksom andlig/spirituell hälsa. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helena Örndahl Lindqvist; Therese Norrman; [2015]
  Nyckelord :Socioeconomic perspective; School nurses; Adolescents; Health challenges; Socioekonomiskt perspektiv; Skolsköterska; Ungdomar; Hälsoutmaning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Den ojämlika hälsan är ett globalt problem och behöver arbetas med på många olika nivåer. Skolan är en viktig arena där mycket förebyggande hälsoarbete kan utföras. En misslyckad skolgång kan leda till sämre livsvillkor och med det risk för sämre hälsa. LÄS MER