Sökning: "incentive systems"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden incentive systems.

 1. 1. Sustainability assessment of urine concentration technologies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Wastewater treatment; urine concentration; alkaline dehydration; nitrification-distillation; ion-exchange; struvite precipitation; MCA; Avloppsvattenrening; urinkoncentrering; alkalisk urintorkning; nitrifikations-destillering; jonbyte; struvitfällning; MKA;

  Sammanfattning : The majority of the nutrients in household wastewater are found in the urine and in order to facilitate the use the nutrients in the urine as fertilizer, the urine can be can be concentrated. To extract the nutrients from the urine, various technologies for urine concentration are being developed today. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ undersökning av hur kontorschefer på fastighetsmäklarkontor motiverar sina fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Lukas Oléhn; Johannes Rundberg; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; Kontorschef; Arbetsmiljö; Motivation; Fastighetsmäklare.;

  Sammanfattning : The purpose of the following essay is to research how managers of real estate agencies work to motivate their real estate agents. The question of formulation is: How do managers work to motivate their real estate agents? The foundation of this study lays on the data from five interviews with five managers from different real estate firms of Malmö and Växjö. LÄS MER

 3. 3. Kampen om advokaten : Incitamentssystemets påverkan på frivillig personalomsättning inom kunskapsintensiva organisationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josefine Nilsson; Christofer Klerbro; [2021]
  Nyckelord :Voluntary turnover; knowledge-intensive organizations; monetary incentive systems; non-monetary incentive systems; profit sharing systems and law firms.; Frivillig personalomsättning; kunskapsintensiva organisationer; monetära incitamentssystem; icke-monetära incitamentssystem; vinstdelningssystem och advokatbyråer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kunskapsintensiva organisationer upplever svårigheter när det kommer till att behålla medarbetare och de tvingas således arbeta för att hantera den frivilliga personalomsättningen. Den svenska advokatbranschen genomgår förändring och medarbetare byter arbetsgivare i allt större utsträckning. LÄS MER

 4. 4. FÖRÄNDRING, PÅ GOTT OCH ONT : En fallstudie av omstruktureringen av ett belöningssystem i en decentraliserad bank

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Evelina Effort; Hanna Näsberg Hallqvist; [2021]
  Nyckelord :Change management; Reward systems; Generational change; Decentralization; Förändringsarbete; Belöningssystem; Generationsskifte; Decentralisering;

  Sammanfattning : Banksektorn har under de senaste decennierna blivit allt mer kunskapsintensiv och en förståelse för det skifte som sker för framtidens medarbetare blir allt mer essentiell. Strategiska förändringar medför krav på ledningen att tillvarata sina medarbetares intressen genom att bland annat skapa incitament för att bibehålla gamla och skapa nya konkurrensfördelar. LÄS MER

 5. 5. Belöningssystem för arbetare : En fallstudie på ett industriföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Agonis Haxhiu; Max Glasberg; [2021]
  Nyckelord :Reward system; incentive program; motivation; industry; goal congruence; worker; blue-collar worker; goal-setting; Belöningssystem; incitamentsprogram; motivation; industribranschen; målkongruens; arbetare; blue-collar worker; målsättande;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett välkänt ekonomiskt styrmedel som används av företagsledare för att motivera anställda till att utföra prestationer som ligger i linje med företagets mål är belöningssystem. Belöningssystem fungerar olika i olika branscher och måste anpassas efter typ av verksamhet och anställda. LÄS MER