Sökning: "incitament för anställda"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden incitament för anställda.

 1. 1. “Vi stannade ju för barnen” - Psykodynamikers upplevelser av yttre krav i barn- och ungdomspsykiatrin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Joakim Roos; [2021-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet i Sverige är ofta toppstyrd och med ekonomiska incitament, vilket kan medföra motsättningar mellan auktoriteter och deras anställda. I denna studie undersöktes hur psykodynamiskt intresserade psykologer och psykoterapeuter verksamma inom barn- och ungdomspsykiatri beskriver och hanterar yttre krav och styrningar. LÄS MER

 2. 2. Opportunities and Challenges for a Contractor in a Change Towards a Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; Sandra Valdani; [2021]
  Nyckelord :circular economy; organizational change; circular construction; motivational factors; cirkulär ekonomi; organisationsförändring; cirkulärt byggande; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Few have missed out on the fact that the world's carbon dioxide emissions need to be reduced, and the need to switch to a circular economy in order to save earth’s resources is increasingly discussed. In Sweden, the construction sector accounts for more than a third of all generated waste and almost a quarter of all hazardous waste. LÄS MER

 3. 3. Insiderhot : En systematisk litteraturöversikt av insiderhot som utvärderar administrativa säkerhetsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Markus Tell; [2021]
  Nyckelord :Security; Insiders; Insider threat; Organizational factors; Organisational factors;

  Sammanfattning : Inom en organisation finns det insiders med direkt tillgång till konfidentiell och känslig information. Insiderhot kan antingen vara avsiktliga eller oavsiktliga och båda typerna kan utgöra förödande konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Anpassning av informella incitament under en kris och dess påverkan på motivation : En fallstudie på Techtronic Industries

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Thiman; Casper Forsman; Louise Åsén; [2021]
  Nyckelord :Motivation; informella incitament; krishantering; försäljningsbolag; chefer och säljare.;

  Sammanfattning : Titel: Anpassning av informella incitament under en kris och dess påverkan på motivation - En fallstudie på Techtronic Industries Författare: Emil Thiman, Louise Åsén, Casper Forsman Program: Ekonomprogrammet, inriktning redovisning och ekonomistyrning Examinator: Petter Boye Handledare: Hans Lundberg Institution: Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet i Kalmar Bakgrund och problem: En fråga som kan vara svår att besvara är vad som egentligen motiverar människor. Chefer kan använda formella och informella incitament för att forma ett beteende de önskar att se hos de anställda. LÄS MER

 5. 5. FÖRÄNDRING, PÅ GOTT OCH ONT : En fallstudie av omstruktureringen av ett belöningssystem i en decentraliserad bank

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Evelina Effort; Hanna Näsberg Hallqvist; [2021]
  Nyckelord :Change management; Reward systems; Generational change; Decentralization; Förändringsarbete; Belöningssystem; Generationsskifte; Decentralisering;

  Sammanfattning : Banksektorn har under de senaste decennierna blivit allt mer kunskapsintensiv och en förståelse för det skifte som sker för framtidens medarbetare blir allt mer essentiell. Strategiska förändringar medför krav på ledningen att tillvarata sina medarbetares intressen genom att bland annat skapa incitament för att bibehålla gamla och skapa nya konkurrensfördelar. LÄS MER