Sökning: "inclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 3442 uppsatser innehållade ordet inclusion.

 1. 1. Inkludering börjar i oss själva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Ebbegård; Victoria Elmstedt; [2023]
  Nyckelord :inkludering inkluderande undervisning lärares förståelse systemteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att att bidra med kunskap om hur skolans aktörer förstår inkludering utifrån sitt uppdrag/sin roll. Lindqvist och Nilholm (2014) samt Swärd och Reichenberg (2020) menar att inkludering och hur lärare väljer att arbeta med inkludering är mångdimensionellt. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik och anpassningar som en inkluderande del i förskolans verksamhet : En intervjustudie om hur förskollärare skapar en inkluderande miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Holmström; Alva Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; communication; inclusion; preschool and preschool teacher; Barn i behov av särskilt stöd; förskola och förskollärare; inkludering; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetsmetoder förskollärare använder sig av i sin undervisning för en inkluderande miljö, samt vilka anpassningar de gör för att inkluderingsarbetet ska vara genomförbart. Det sociokulturella- och relationella perspektiven är den teoretiska utgångspunkten. LÄS MER

 3. 3. Differentiation in Practice? A Study on what Challenges English Teachers Face in Applying Differentiation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sandy Ny; Laila Amouri; [2023]
  Nyckelord :Challenges; differentiation; heterogeneous classrooms; inclusion; IDs individual difference; language acquisition; motivation; special needs learner; self regulation;

  Sammanfattning : Differentiation concerns teachers’ strategies and methods to design teaching in response to the natural variation in heterogeneous classrooms. In this study, it is looked upon as a method of inclusion in English teaching to enhance the students’ learning regardless of their levels. LÄS MER

 4. 4. Tematisk Undervisning På Fritidshemmet : Elevers intressen, delaktighet och inflytande samt fritidshemslärarens kunskaper och förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Saga Lind; Tove O´Sullivan; [2023]
  Nyckelord :after-school recreation center; thematic teaching; child perspective and a child s perspective; autonomous; inclusion; participation; influence; fritidshem; tematisk undervisning; barnperspektiv och barns perspektiv; aktörskap; inkludering; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : Tematisk undervisning beskrivs som ett verktyg där eleverna ges utrymme till att skapa och använda sina egna idéer, där undervisningen bildar en helhet och olika ämnesområden flätas samman. I denna studie kommer vi att undersöka utifrån barndomssociologin och ett relationellt perspektiv hur inkludering, elevers delaktighet och inflytande beskrivs av fritidshemslärare, vilka hinder och möjligheter fritidshemslärare ställs inför när det handlar om att ta vara på barns perspektiv, samt vilka kunskaper och förutsättningar fritidshemslärare behöver för att planera och genomföra tematisk undervisning på fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Boende inklusion i Ekostaden Augustenborg - En studie om boende inklusion och utformningen av miljö ansvarsfullt beteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Marigona Alimi; [2023]
  Nyckelord :ERB; Eviromental responsible behavior; Miljöansvarsfullt beteende; boendeinklusion; Ekostaden; Augustenborg; boendedeltagande; bostadsmiljö; gröna insatser; gröna projekt; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this paper, the studied subject is the residents' inclusion in the green initiatives for Ekostaden Augustenborg. As well as the way in which the information has been reached by the residents regarding the possibility of participating in the area's green efforts and green projects. LÄS MER