Sökning: "income support Sökord: SFI"

Hittade 1 uppsats innehållade orden income support Sökord: SFI.

  1. 1. SFI- Invandrares nyckel in i samhället? En kvalitativ undersökning om SFI villkorade deltagares syn på förväntningar, motivation och prestationskrav inom SFI utbildningen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Zeinab Fakhro; [2011]
    Nyckelord :Keywords: Rosenthal; Pygmalion; Motivation; SFI; Education; Swedish; foreigner; Arabic; prescribed participants; income support Sökord: SFI; villkor; föreskrivna; villkorade; deltagare; bonussystem; förväntningar; rosenthaleffekten; arabiska; försörjningsstöd; Social Sciences;

    Sammanfattning : This C-level thesis aims at increasing the understanding of how SFI prescribed participants, Who are on conditional income support, experience their study motivation and what they expect from the education. It has also been of interest to give attention to the opinions of teachers, social secretaries, principals, the Government and an SFI expert on these topics. LÄS MER