Sökning: "indexexkluderingar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet indexexkluderingar.

  1. 1. Inkluderingar och exkluderingar i OMXS30 och dess påverkan på aktiers avkastning på kort och lång sikt

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tim Hansson; Gustav Karlsson; [2021-02-24]
    Nyckelord :Indexeffekten; OMXS30; indexinkluderingar; indexexkluderingar; abnorm avkastning; eventstudie;

    Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att genom en eventstudie undersöka hur förändringar isammansättningen av det svenska börsindexet OMXS30:s påverkar aktiers överavkastning urett kort- och långsiktigt perspektiv mellan 2000–2020. En rad av teorier nyttjades för attanalysera den kvantitativa datan och resultatet visade att inkluderade aktier har en kortsiktigpositiv överavkastning medan exkluderade aktier har en kortsiktig negativ överavkastning. LÄS MER