Sökning: "indexinkluderingar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet indexinkluderingar.

 1. 1. Inkluderingar och exkluderingar i OMXS30 och dess påverkan på aktiers avkastning på kort och lång sikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Hansson; Gustav Karlsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Indexeffekten; OMXS30; indexinkluderingar; indexexkluderingar; abnorm avkastning; eventstudie;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att genom en eventstudie undersöka hur förändringar isammansättningen av det svenska börsindexet OMXS30:s påverkar aktiers överavkastning urett kort- och långsiktigt perspektiv mellan 2000–2020. En rad av teorier nyttjades för attanalysera den kvantitativa datan och resultatet visade att inkluderade aktier har en kortsiktigpositiv överavkastning medan exkluderade aktier har en kortsiktig negativ överavkastning. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan aktiekurseroch hållbarhetsprestation : En eventstudie om Dow Jones Sustainability Index Europe

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Ahlrik; Hertha Kamras; [2020]
  Nyckelord :ESG; Dow Jones Sustainability Index DJSI ; sustainable performance; financial performance; sustainability; ESG; Dow Jones Sustainability Index DJSI ; hållbarhetsprestation; finansiell prestation; hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker indexinkluderingar och indexexkluderingars påverkan på europeiska företags aktiekurser genom att studera bolag som inkluderats i eller exkluderats ur hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Index Europe under perioden 2017–2019. Vidare undersöks även specifikt svenska bolag som inkluderats, exkluderats eller bibehållit sin plats i indexet under samma tidsperiod. LÄS MER