Sökning: "indien I-land eller U-land"

Hittade 1 uppsats innehållade orden indien I-land eller U-land.

  1. 1. En värld av ”i” och ”u” : -En studie av u-länder i geografiböcker för gymnasiet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Lisa- Maria Cambladh; [2005]
    Nyckelord :Education; Pedagogik; geografi; läromedelsstudie; u-land;

    Sammanfattning : I uppsatsen har två geografiböcker för gymnasiet studerats. Fokus för undersökningen har varit böckernas framställning av "de andra", i det här fallet representerat av periferin, u-länder eller tredje världen, beroende på vilket uttryck som väljs att användas. LÄS MER