Sökning: "indirekt hot"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden indirekt hot.

 1. 1. Elevrelaterat våld mot lärare i relation till skolklimatet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Donny Forsberg; Joakim Fredriksson; Oscar Svärdström; [2019]
  Nyckelord :student-related violence; victimization; primary school teacher; direct violence; indirect violence; multiple victimization; school climate; elevrelaterat våld; utsatthet; grundskolelärare; direkt våld; indirekt våld; multipel utsatthet; skolklimat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att via en kvantitativ webbenkät i ett bekvämlighetsurval av svenska lärare, undersöka förekomst av elevrelaterat direkt våld och indirekt våld mot lärare samt i vilken utsträckning olika aspekter av skolklimatet som kan förklara lärarens upplevelser av direkt våld och indirekt våld. Urvalet bestod utav 143 svenska grundskolelärare (25 män och 117 kvinnor samt en som ej angav kön) i åldrarna 20-65 (M = 40,44, SD = 11,17). LÄS MER

 2. 2. Metanogenreduktion : en hållbar lösning på växthuseffekten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Tufvesson; [2019]
  Nyckelord :metanogener; metan; våmflora; metanreducerande strategier; djurvälfärd;

  Sammanfattning : Allt fler blir medvetna om vikten av hållbar utveckling och klimatpåverkan. Metan, en potent växthusgas som bidrar till en ökad växthuseffekt är ofta i fokus. Inte sällan får idisslare bära den största skulden för det människoorsakade metanutsläppet. I idisslares våm finns nämligen mikroorganismer, metanogener, som bildar metan. LÄS MER

 3. 3. Probabilistic ecological risk assessment of secondary poisoning from DDT

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Alice Rundegren; [2019]
  Nyckelord :probabilistisk riskbedömning; toppredatorer; DDT; diklordifenyltrikloretan; plantskola; skogsplantskola; artkänslighetsfördelning; bioackumulering; förorenad mark; indirekt exponering; Monte Carlo simulering; probabilistic risk assessment; plant nursery; species sensitivity distribution; polluted soil; indirect exposure; bioaccumulation; Monte Carlo simulation; dichlorodiphenyltrichloroethane; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Although prohibited since decades, dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) and its metabolites still remain in the soil and pose a threat to ecosystems, where especially birds are susceptible to toxic effects. In this thesis, a model developed in the 1990s was used and updated in order to estimate the risks of DDT to top predators at a forest-plant nursery site. LÄS MER

 4. 4. Antropogena hot mot bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) i östra Afrika och bevarandearbetet i området

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Lejon Flodin; [2018]
  Nyckelord :bergsgorilla; antropogena hot; bevarandearbete;

  Sammanfattning : Den kritiskt utrotningshotade bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) förekommer endast i två isolerade populationer i fyra nationalparker i Rwanda, Uganda och Demokratiska republiken Kongo. Antalet uppskattas idag vara 880 individer. LÄS MER

 5. 5. Svensk Krishantering- En komparativ studie om svenska myndigheters agerande, samverkan samt utveckling i samband med Estoniakatastrofen 1994, Tsunamikatastrofen 2004 och Terrorattacken på Drottninggatan 2017.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Hylén Knutson; Henrik Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera och diskutera kriskommunikationen och krishanteringen inom svenska myndigheter för tre olika fall; Estoniakatastrofen 1994, Tsunamikatastrofen 2004 samt Terrorattentatet på Drottninggatan 2017. En väl fungerande krishantering bygger på samverkan på olika nivåer. LÄS MER