Sökning: "indirekt undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden indirekt undervisning.

 1. 1. Hjälp oss bli människor: En fenomenologisk hermeneutisk gruppintervjustudie om vad gymnasieelever upplever är meningsfullt med deras skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Lundahl; Orela Vokes; [2020-09-15]
  Nyckelord :meningsfullhet; elevperspektiv; bildning; hermeneutik; fenomenologi;

  Sammanfattning : Skolverkets regelbundna attitydundersökning brukar fråga elever hur ofta det kännsmeningsfullt att gå i skolan. Detta belyser emellertid inte vad som är meningsfullt i skolan. LÄS MER

 2. 2. Att öppna dörrar till det dubbla uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Andersson; Frida Östberg; [2020]
  Nyckelord :identitet; inkludering; lärare; mångfald; normbrytande; skolans uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för skönlitteraturens funktion när eleverna utvecklar identitet, demokratiska värderingar och empati. På så vis vill vi bidra till ökad förståelse för varför det är viktigt att erbjuda normbrytande skönlitteratur samt hur detta står i relation till skolans uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Kvalificerade samtal som redskap i lärares skrivundervisning : en aktionsforskningsstudie om lärares samtalspraktik och reflektioner över sin skrivundervisning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Cecilia Gustafsson; Cecilia Andersen Frostensson; [2020]
  Nyckelord :action research; discourses of writing; special education consultation; practice architectures; special needs teacher; aktionsforskning; skrivdiskursteori; kvalificerade samtal; praktikarkitektur; skrivundervisning; speciallärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur några lärare i skolans mellanår reflekterar över sin skrivundervisning i kvalificerade samtal med speciallärare. Undersökningen görs med aktionsforskning som ansats, vilket innebär att de kvalificerade samtalen utgör både aktioner och samtal i aktionsforskningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Lekresponsiv undervisning - En intervjustudie om relationen mellan lek, undervisning och lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tarin Jamila; Shazia Nasir; [2020]
  Nyckelord :Förskola; barninitiativ; Direkt och indirekt undervisning; Lek; Lärande; undervisning; Lekresponsiv undervisning;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar med lek och undervisning ochkombination av båda på ett responsivt sätt. Detta är yrkesrelevant eftersom att undervisning finnsmed i läroplanen (Lpfö18, 2018), och därmed vill vi tydliggöra hur pedagogerna genomför sinundervisning på ett responsivt sätt. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattning och bedömning av elevers praktiska arbete under kemilaborationer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Robert Persson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Praktiskt arbete; Naturvetenskaplig undervisning; Kemi; Högstadieskola; Gymnasieskola; Intervjuer; Laborationer;

  Sammanfattning : Praktiskt arbete anses vara en viktig del i naturvetenskaplig undervisning. Tidigare studier har framförtexempel på gott praktiskt arbete och hur bedömning av praktiskt arbete kan ske. Dessa studier harfrämst utförts i Storbritannien. LÄS MER