Sökning: "indirekt våld"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden indirekt våld.

 1. 1. ”Det är ju mördarhysteri just nu” - En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Veronica Härebo; [2019]
  Nyckelord :True crime; kvinnligt intresse; mental förberedelse; the informationgap theory; morbid nyfikenhen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Veronica Härebo Titel: ”Det är ju mördarhysteri just nu” – En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Mimmi Barmark Sociologiska institutionen, vårterminen 2019 Intresset för true crime tycks vara väldigt stort just nu. Det finns mängder av dokumentärer, podcasts och filmer som tillhör genren true crime. LÄS MER

 2. 2. Elevrelaterat våld mot lärare i relation till skolklimatet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Donny Forsberg; Joakim Fredriksson; Oscar Svärdström; [2019]
  Nyckelord :student-related violence; victimization; primary school teacher; direct violence; indirect violence; multiple victimization; school climate; elevrelaterat våld; utsatthet; grundskolelärare; direkt våld; indirekt våld; multipel utsatthet; skolklimat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att via en kvantitativ webbenkät i ett bekvämlighetsurval av svenska lärare, undersöka förekomst av elevrelaterat direkt våld och indirekt våld mot lärare samt i vilken utsträckning olika aspekter av skolklimatet som kan förklara lärarens upplevelser av direkt våld och indirekt våld. Urvalet bestod utav 143 svenska grundskolelärare (25 män och 117 kvinnor samt en som ej angav kön) i åldrarna 20-65 (M = 40,44, SD = 11,17). LÄS MER

 3. 3. Polisvåld mot afroamerikaner : En analys av teorier från ett människorättsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Jessica Botros; [2019]
  Nyckelord :Polisvåld; Afroamerikaner; Ras; Diskriminering;

  Sammanfattning : Polisvåld mot afroamerikaner är ett stort problem i USA. Våldet är ett tydligt rasistiskt uttryckgentemot en specifik grupp i samhället som utsätts oproportionerligt, vilket innebär att derasrättigheter inskränks. LÄS MER

 4. 4. Hur resonerar och dömer domstolar i vårdnadsmål när det förekommer uppgifter om våld?

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Camilla Elgholm; [2019]
  Nyckelord :Court; family law; custody case; custody reform; the Children and Parents Code; custody of children; violence; violence against children; discourse theory; discourse analysis; jurisprudence; quantitative content analysis; Domstol; familjerätt; vårdnadsmål; vårdnadsreform; föräldrabalken; vårdnad om barn; våld; våld mot barn; diskursteori; diskursanalys; rättsvetenskap; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att visa hur domstolar resonerar kring våld samt beslutar i domar gällande vårdnad, boende och umgänge när det förekommer uppgifter om våld. När föräldrar inte kan enas i vårdnadsrelaterade frågor kan de vända sig till domstolen och statistik visar att antalet tvistemål har fördubblats det senaste decenniet. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors levda erfarenheter av sexualiserat våld : En kvalitativ studie av texter från #metoo med fokus på utrymme, ansvar & motstånd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nathalie Ahlström; Elin Häggström; [2018]
  Nyckelord :sexualiserat våld; utrymme; ansvar; motstånd; #metoo;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur kvinnor i text skildrar sina levda erfarenheter av sexualiserat våld i samband med me too-rörelsen med inriktning på vilket utrymme det sexualiserade våldet får, hur ansvaret beskrivs för utövandet av det samt motstånd gentemot det. Valet av studieområde har uppkommit utifrån att vi uppfattat en stor kunskapslucka gällande forskning om kvinnors egna skriftliga återberättelser om levda erfarenheter av sexualiserat våld. LÄS MER