Sökning: "individanpassad undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden individanpassad undervisning.

 1. 1. Lärares upplevda möjligheter och utmaningar med individanpassad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emmi Bjerkebo; Elin Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Behov; Differentiering; Elev; Förutsättningar; Individanpassad undervisning; Individanpassning; Individualisering; Lärare;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som forskning pekar på för att kunna anpassa undervisningen till varje elev utifrån elevernas egna lärande. Uppsatsen syftar även till hur den individanpassade undervisningen kan se ut i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Skriva för hand respektive med digitala verktyg : En kunskapsöversikt om elevers tidiga skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emma Birgersson; Louise Olsson; [2023]
  Nyckelord :digitala verktyg; kognitiva aspekter; skriva för hand; sociokulturella aspekter; stöttning; textskapande;

  Sammanfattning : Elever i dagens skola skriver allt mindre för hand i takt med att de digitala verktygen kommit in i undervisningen. Det råder delade meningar om huruvida det påverkar elevers utveckling. En del menar att ”det vi gör med kroppen fastnar i knoppen” och att barn lär sig läsa genom att skriva - traditionellt med penna och papper. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att undervisa patienter med diabetes typ 2, om egenvård

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Irene Melissa Komuhimbo; Shekiba Barukzay; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Education; Experiences; Nurses; Self-care; Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Erfarenheter; Sjuksköterskor; Undervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som orsakas av olika faktorer såsom genetiska, åldrande samt stillasittande livsstil. Flera patienter vårdås med sjukdomen i Sverige och nya utmaningar skapas vid vårdandet av diabetes typ 2 patienter. LÄS MER

 4. 4. ”Det är inte läromedlet som vet vad dina elever behöver – det är du” Lärares syn på differentierad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Olivia Säfvenberg; Malin Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Explicit undervisning; individanpassad undervisning; lärarperspektiv; pedagogisk differentiering; årskurs 1–3.;

  Sammanfattning : Differentierad undervisning syftar till att inkludera alla elever i ett klassrum utan att förlora den sociala kontexten. Syftet med studien är att undersöka hur fem lärare i årskurs 1–3 implementerar differentierad undervisning i ämnet svenska, samt vilka möjligheter respektive svårigheter de ser med att använda metoden. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av elever med olika funktionsvariationer i fritidshemmets verksamhet : En kvalitativ studie om fritidshemslärarens förhållningssätt till inkluderingsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola

  Författare :Aneta Gjorgievska; Klara Olsson; [2022]
  Nyckelord :Leisure center; Gender; Inclusion; Intercultural perspective; Social relations; Needs for special support; Fritidshem; Genus; Inkludering; Interkulturellt perspektiv; Sociala relationer; Behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ge en överblick i hur fritidshemslärare förhåller sig till ett inkluderingsuppdrag samt hur de arbetar med inkludering av elever med olika funktionsvariationer.  De frågeställningar som kommer att tas upp i studien handlar om hur fritidshemslärare implementerar inkludering i praktiken, under de aktiviteter som erbjuds på fritidshemmet. LÄS MER