Sökning: "individanpassad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade orden individanpassad vård.

 1. 1. Närståendes upplevelser av delaktighet och dess betydelse. - En intervjustudie med närstående till patienter med cancersjukdom under palliativ vård och behandling

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Taivaloja; Marie Svensson; [2023-04-27]
  Nyckelord :Närstående; delaktighet; palliativ vård och behandling; kommunikation; personcentrerad vård; avancerad cancer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: En cancerdiagnos förändrar livet både för den som drabbas och för personer som står dem nära. Närstående har en betydelsefull roll för patientens välbefinnande och det är av största vikt att de involveras och tillåts vara delaktiga i palliativ vård och behandling. LÄS MER

 2. 2. Anestesiologers erfarenheter av vård och behandling av patienter med substansbruksproblematik: En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Felicia Karlsson; [2023-04-20]
  Nyckelord :kvalitativ; multidisciplinärt team; substansbruksproblematik; alternativa behandlingar; smärtlindring; opioider;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av illegala substanser i samhället är ett växande problem. Substanser som opioider och bensodiazepiner används inom den perioperativa vården, vilket kan vara problematiskt för patienter med en tidigare eller nuvarande substansbruksproblematik. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens erfarenhet av patientdelaktighet vid pankreaskirurgi - inför införandet av en ERAS-loggbok

  Magister-uppsats,

  Författare :Nils Rodhe; Elsa Östborg; [2023-03-30]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; pankreaskirurgi; postoperativ vård; ERAS; loggbok; ERAS-loggbok; personcentrerad vård; fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pankreascancer är en allvarlig cancerform med snabbt sjukdomsförlopp och hög mortalitet där den enda potentiellt kurativa behandlingen är kirurgi. För att optimera vårdförloppet förespråkas vårdprogrammet ERAS där patientdelaktighet är fördelaktigt. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård för personer med demens inom akutvården - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Shadram Zahra; Shaghayegh Abdolhay; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akutvård; Demens; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser som innebär att personen i behov av vård placeras i centrum före sin sjukdom, och ses som en beslutande, värderad och jämlik samarbetspartner i planering, genomförande och uppföljningar av vården. Att tillhandahålla omvårdnadsbehovet hos patienter med demenssjukdom på ett personcentrerat sätt är utmanande för sjuksköterskor på grund av den nedsatta kognitiva funktionen som medföljer sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Irma Hudiel Acuña; Mattias Tiedermann; [2023]
  Nyckelord :kronisk obstruktiv lungsjukdom; erfarenheter; kvalitativ; lidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en irreversibel progressiv sjukdom som utvecklas långsamt som endast kan lindras. KOL beräknas vara den tredje mest förekommande dödsorsaken i världen. Den främsta orsaken till KOL är rökning. Sjukdomens vanligaste symtom är dyspné, hosta, ökad slemproduktion, rädsla, oro och ångest. LÄS MER