Sökning: "individens perspektiv hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden individens perspektiv hälsa.

 1. 1. Erfarenheter av hemgång efter sjukhusvistelse : En allmän litteraturöversikt ur den äldre individens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Caroline Humbla; Batoul Korkis; [2024]
  Nyckelord :Experiences; Literature review; Older individuals; Transition process; Erfarenheter; Litteraturöversikt; Äldre; Övergångsprocess;

  Sammanfattning : Background: Frail older individuals run a greater risk of having to be cared for in hospital. Returning home after hospital discharge is often linked to an increased need for support from relatives or via care interventions. Close relatives experience worries, stress and despair linked to the older individuals return home. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV ATT SCREENA FÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Forsman Frida; Lundbladh Cecilia; [2023-03-16]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; screening; sjuksköterska; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik visar att våld i nära relationer är vanligt förekommande bland vuxna individer i samhället och är därför ett utbrett folkhälsoproblem. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, eller sexuellt. LÄS MER

 3. 3. Lärarens uppfattningar och kunskaper om matematikångest.En surveyundersökning om hur stor andel av F-6 lärarna, som ser de tidiga tecknen vilka kan leda till matematikångest hos eleverna.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Cronholm; Christina Myresten; [2023-02-22]
  Nyckelord :matematikångest; tidiga tecken på matematikångest; lärare F-6; matematiklärare;

  Sammanfattning : Matematikångest är en negativ känsla som uppstår i olika matematiska situationer vilket påverkar individen på olika sätt. Känslor i form av oro, rädsla, spänningar och ångest påverkar individens förmåga att hantera siffror och lösa matematiska problem negativt både i det vardagliga livet och i skolan. LÄS MER

 4. 4. Basal kroppskännedom som behandling : fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av faktorer som kan påverka följsamheten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Helg; Camilla Autio; [2023]
  Nyckelord :alliance; characteristics; health action process approach; practical; social cognitive theory; allians; egenskaper; health action process approach; praktiskt; social kognitiv teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa i samhället ökar och många patienter har svårt att fullfölja behandling som involverar rörelse, vilket kan leda till livslånga symptom och än värre besvär. Starka och påfrestande emotioner har diskuterats som en anledning till bristande följsamhet sett till basal kroppskännedom, men andra orsaker kan också urskiljas. LÄS MER

 5. 5. Att främja hälsa och lärande för elever i utsatthet. : En intervjustudie om specialpedagogers och speciallärares perspektiv på nödvändiga förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete med elever i utsatthet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Irina Ertis; [2023]
  Nyckelord :Skola; hälsofrämjande; specialpedagogik; inkludering;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie fokuserar på att undersöka specialpedagogers och speciallärares resonemang om skolans hälsofrämjande arbete som skolan förväntas leva upp till enligt skollagen (Skollag, 2010). Studiens fokus riktas på det hälsofrämjande arbetet för elever i utsatthet. LÄS MER